Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Kontrola zarządcza w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Ustawa o finansach publicznych z 2009 r. w art. 68 wprowadziła nowe pojęcie kontroli zarządczej. Zastąpiła ona pojęcie ”kontroli finansowej”, jaka obowiązywała w poprzednio obowiązujących przepisach w tej dziedzinie. Zmiana ta ma podkreślić systemowe znaczenie kontroli zarządczej, jako podstawowego sposobu zarządzania jednostką, za którą odpowiada najwyższy szczebel zarządzania. Dodatkowe ryzyka wynikają z przyjętych w ostatnim okresie zmian ustawowych dotyczących funkcjonowania publicznej służby zdrowia w Polsce. Wdrożenie systemu kontroli zarządczej należy do obowiązków kierowników jednostek sektora finansów publicznych, w przypadku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – do jego dyrektora i pozostałych osób sprawujących nadzór nad funkcjonowaniem jego komórek organizacyjnych. Zaniechanie w tej dziedzinie może skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

 

Program szkolenia.

1. Pojęcie kontroli zarządczej, różnice między kontrolą a audytem, między kontrolą finansową a kontrolą zarządczą.

2. Odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli zarządczej na różnych szczeblach administracji publicznej.

3. Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

4. Omówienie systemu kontroli zarządczej w powiecie – obowiązki Dyrektora Szpitala jako kierownika jednostki organizacyjnej.

5. Przygotowanie rocznego planu działalności: celów, mierników, spodziewanych rezultatów i zadań służących ich realizacji.

6. Etapy zarządzania ryzykiem w działalności Szpitala.

7. Realizacja rocznego planu działalności - zarządzanie celami jednostki na poszczególnych szczeblach zarządzania.

8. Zakres i sposób przygotowywania sprawozdania z realizacji rocznego planu działalności.

9. Raportowanie i ocena adekwatności systemu – rola samooceny i audytu wewnętrznego.

10. Samoocena kontroli zarządczej dla kierownictwa jednostki.

11. Kontrola zarządcza a dyscyplina finansów publicznych – analiza zmian w przepisach.

12.  Elementy niezbędne procedury kontroli zarządczej w Szpitalu.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu kontroli zarządczej.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Konwersatorium z prezentacją multimedialną oraz z elementami praktycznych warsztatów w grupach roboczych, z uwzględnieniem ryzyk typowych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT