Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

KPA – Prowadzenie postępowań administracyjnych w WUP

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie jest skierowane do pracowników WUP i ma na celu zdobycie umiejętności rozwiązywania często występujących problemów prawnych na tle wybranych przepisów KPA, w tym zdobycie wiedzy na temat orzecznictwa sądowo-administracyjnego, otrzymanie materiałów szkoleniowych.

Ramowy program szkolenia.

1. Zasady ogólne KPA i ich wpływ na postępowanie administracyjne oraz treść decyzji.

2. Pojęcie sprawy administracyjnej.

3. Właściwość organów, pojęcie kompetencji.

4. Przesłanki wyłączenia pracownika.

5. Strona postępowania a doktrynalne pojęcie interesu prawnego, faktycznego, publicznych praw podmiotowych.

6. Praktyczne problemy doręczania pism procesowych.

7. Terminy załatwiania spraw – a skutki bezczynności i przewlekłości postępowania na tle wybranego orzecznictwa.

8. Sposoby liczenia terminów wg KPA, przywracanie terminu.

9. Weryfikacja braków formalnych wniosku.

10. Prowadzenie postępowania dowodowego.

11. Rodzaje decyzji administracyjnych wydawanych w toku postępowania administracyjnego. 

12. Obowiązki organu związane z otrzymaniem odwołania.

13. Moc wiążąca decyzji w czasie.

14. Teoria gradacji wad decyzji i skutki jej wadliwości.

15. Nadzwyczajne tryby wzruszenia decyzji ostatecznych (omówienie przesłanek i trybu wznowienia postępowania, przesłanek stwierdzenia nieważności decyzji, zasad stosowania art. 155 i 154 KPA – na tle orzecznictwa sądowo-administracyjnego).

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych w WUP.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład z elementami dyskusji, na bazie przepisów prawa i orzeczeń sądowych.
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT