Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy UE

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Celem szkolenia jest aktualizacja oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu obowiązujących wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych, z naciskiem na wytyczne Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - działania 1.1 związanego z gospodarką wodno-ściekową. W związku z faktem realizowania projektu szczegółowo omówione zostaną kwestie wydatków we wniosku o płatność i wszelkie wymagania w stosunku do Beneficjenta w kontekście kosztów co do umowy o dofinansowanie, terminów realizacji inwestycji, sposobu opisu wydatków, wydatków nieprawidłowo poniesionych. Przedstawione zostaną również zagrożenia związane z uznaniem wydatków za niekwalifikowane. Program szkolenia może zostać zmodyfikowany, tak aby jak najlepiej spełniał oczekiwania uczestników.

 

Program szkolenia.

Dzień pierwszy.

1) Wytyczne unijne i krajowe dotyczące kwalifikowalności wydatków.
2) Zasady kwalifikowania kosztów w projektach unijnych zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
3) Rodzaje wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych oraz analiza i rozwiązania sytuacji problemowych w każdym z rodzaju wydatków w trakcie realizacji projektu.
4) Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane w dokumentacji konkursowej – wniosek, studium wykonalności w kontekście faktycznej realizacji projektu.
5) Pytania – dyskusja, podsumowanie .

Dzień drugi.

6) Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane a zapisy umowy o dofinansowanie.
7) Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane a wniosek o płatność.
8) Kontrola projektu a poniesione wydatki.
9) Sposoby korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych na różnych etapach realizacji projektu oraz w wyniku przeprowadzonej kontroli.
10) Rozwiązanie studium przypadku.
11) Pytania – dyskusja, podsumowanie szkolenia.

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu kwalifikowalność wydatków w ramach projektów infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy UE.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, dyskusja, ćwiczenia oraz studium przypadku.

Kwalifikacje po ukończeniu szkoleniaCertyfikat ukończenia szkolenia.

 

KONTAKT