Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Międzynarodowe zwyczaje, uzanse i reguły handlowe

Kategoria: Szkolenia otwarte

Mnogość zjawisk i praktyk, ciągle postępująca decentralizacja handlu zagranicznego, różnice prawne, kulturowe i językowe stały się przyczyną opracowania międzynarodowych standardów w sferze transportu, ubezpieczeń, odbioru i kontroli towaru. Praktyki i regulacje powszechnie stosowane w handlu międzynarodowym przyjmują postać zwyczajów, uzansów i formuł handlowych.

 

Formuły handlowe regulują obowiązki eksportera i importera w szerokim zakresie.

 

Najbardziej znane i powszechnie stosowane w praktyce handlowej są reguły Incoterms (International Commercial Terms).  Mają one za zadanie usuwanie wątpliwości, jakie pojawiają się przy wykonywaniu transakcji międzynarodowych. Są przygotowane do stosowania w dostawach wewnątrzwspólnotowych i krajowych.

 

Szkolenie jest przeznaczone dla handlowców, spedytorów, pracowników agencji celnych oraz firm obsługujących transakcje międzynarodowe. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z międzynarodowymi uzansami i regułami stosowanymi w transakcjach handlu zagranicznego, omówienie podstawowych zasad formuł Incoterms określających obowiązki i koszty ponoszone przez sprzedającego lub kupującego w zależności od bazy sprzedaży towaru, uzgodnionej w transakcji zagranicznej pomiędzy stronami.

 

Program szkolenia.  

W zakresie szkolenia dot. zwyczajów i uzansów handlowych zawarte są takie elementy jak:

1. Zwyczaje, uzanse i formuły handlowe;

2. Międzynarodowa Izba Handlowa ICC i jej rola w handlu międzynarodowym;

3. INCOTERMS 2000 – omówienie poszczególnych formuł (grupa E, F, C, D);

4. Pojęcie głównej drogi przewozu w INCOTERMS;

5. Bazowe formuły: loco i franco;

6. Obowiązki sprzedającego i kupującego w zależności od bazy sprzedaży;

7. Zasady wyboru gestii transportowej;

8. Podstawowe różnice pomiędzy regułami Incoterms wersja 2000 i 2012;

9. Szczegółowa analiza wykładni formuł handlowych INCOTERMS 2010;

10. Inne formuły handlowe: COMBITERMS, RAFTD;

11. Odpowiedzi na pytania. Dyskusja.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu handlu międzynarodowego.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT