Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Miejsce i rola rady gminy oraz radnego we wspólnocie samorządowej

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Celem szkolenia jest przede wszystkim przekazanie niezbędnego zakresu wiedzy na temat roli organów stanowiących oraz miejsca i roli radnych we wspólnotach samorządu gminy i powiatu. Adresatami szkolenia są radni rady gminy oraz pracownicy administracji samorządowej odpowiedzialni za obsługę organów stanowiących.

 Program szkolenia.

1. Zasada pomocniczości i rola samorządu lokalnego w ustroju państwa.
2. Zadania własne i zlecone gminy.
3. Sposoby wykonywania zadań publicznych.
4. Organy gminy oraz ich zadania.
5. Jednostki organizacyjne gminy. Struktura organizacyjna samorządu gminy.
6. Organ stanowiący i formy jego działalności (sesje, komisje, komisja rewizyjna).
7. Źródła dochodów i przeznaczenie wydatków gminy.
8. Zasady tworzenia i wykonywania budżetu. Wieloletnia prognoza finansowa.
9. Perspektywa budżetu zadaniowego.
10. Rola i zadania radnego w społeczności lokalnej (WARSZTATY).
11. Zebrania z mieszkańcami (WARSZTATY).
12. Dostęp radnego i mieszkańców gminy do informacji publicznej. Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej (WARSZTATY).
13. Ograniczenia dotyczące osób pełniących funkcje publiczne - przepisy antykorupcyjne.
14. Podsumowanie i rozdanie certyfikatów.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu miejsce i rola rady gminy we wspólnocie samorządowej.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Konwersatorium z prezentacją multimedialną oraz zajęcia warsztatowe w grupach.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT