Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Miejsce i rola rady powiatu oraz radnego w samorządzie powiatowym

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Celem szkolenia jest przystępne omówienie podstawowych pojęć związanych z funkcjonowaniem samorządu, jego rolą, sposobem wykonywania nałożonych na niego zadań publicznych. Adresatami szkolenia są radni rady powiatu oraz pracownicy administracji samorządowej odpowiedzialni za obsługę organów stanowiących.

 Program szkolenia.

1. Zasada pomocniczości i rola samorządu lokalnego w ustroju państwa.
2. Rola samorządu powiatowego. Zadania własne i zlecone powiatu.
3. Sposoby wykonywania zadań publicznych przez powiat.
4. Organy powiatu (rada i zarząd) oraz ich zadania.
5. Funkcja kontrolna rady powiatu. Instytucja absolutorium.
6. Jednostki organizacyjne powiatu. Struktura organizacyjna wspólnoty samorządowej.
7. Organ stanowiący i formy jego działalności (sesje, komisje, komisja rewizyjna).
8. Źródła dochodów i przeznaczenie wydatków powiatu.
9. Zasady tworzenia i wykonywania budżetu. Wieloletnia prognoza finansowa.
10. Perspektywa budżetu zadaniowego.
11. Rola i zadania radnego w społeczności lokalnej.
12. Zebrania z mieszkańcami.
13. Dostęp radnego i mieszkańców do informacji publicznej. Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej.
14. Ograniczenia dotyczące osób pełniących funkcje publiczne - przepisy antykorupcyjne.
15. Podsumowanie i dyskusja.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu miejsce i rola rady powiatu oraz radnego w samorządzie powiatowym.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Konwersatorium z prezentacją multimedialną oraz zajęcia warsztatowe w grupach.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT