Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Naruszenia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i umowy w sprawie zamówień publicznych

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie jest skierowane do zamawiających, pracowników jednostek sektora finansów publicznych, kierowników jednostek sektora finansów publicznych, pracowników realizujących programy finansowane ze środków UE.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat prawidłowego sporządzenia planu zamówień publicznych.

Ramowy program szkolenia.

1. System zamówień publicznych. Obowiązujące regulacje prawne. 

2. Elementy istotne na etapie przygotowania postępowania, charakterystyka naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych. Regulacje wewnętrzne Zamawiającego dotyczące udzielania zamówień publicznych.

3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście stosowania ustawy Pzp. Indywidualizacja odpowiedzialności osób przygotowujących i biorących udział w  postępowaniu oraz zagadnienia kontroli zarządczej kierowników jednostek sektora finansów publicznych.

4. Prawidłowe planowanie zamówień publicznych dla dostaw, usług i robót budowlanych, uwzględnianie w planach projektów finansowanych ze środków UE.

5. Szacowanie wartości zamówienia, dozwolone dzielenie zamówienia na części. Udzielanie nowych nieplanowanych zamówień. Stosowanie art. 6a ustawy Pzp.

6. Prawidłowe przygotowanie Opisu przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, stosowanie kodów CPV, wybrane przykłady OPZ.

7. Naruszenia ustawy Pzp na etapie przygotowywania warunków udziału w postępowaniu i opisu sposobu ich spełnienia w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalnie do OPZ.

8. Problematyka polegania przez wykonawców na potencjale podmiotów trzecich. Kiedy podmiot udostępniający swój potencjał będzie brał udział w realizacji zamówienia i w jakiej roli?

9. Kiedy należy stosować przepisy ustawy Pzp dotyczące vadium? Jak zapobiec zarzutowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie zwrotu albo zatrzymania vadium?

10. Prawidłowa budowa kryteriów oceny ofert dla zamówień publicznych, przykłady stosowania kryteriów innych niż cena.

11. Zasady budowy poprawnej  Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia . Zmiana zapisów SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu oraz ich konsekwencje. Praktyczne zasady tworzenia dokumentów. Przykłady stosowanych dokumentów dla wybranych trybów postępowania.

 

12. Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany zgodnie

z przepisami Pzp. Naruszenia stosowania ustawy Pzp przy wyborze stosowania zamówień w trybie ,,z wolnej ręki”  i  ,,zapytaniu o cenę”.

13. Nowe podejście do zagadnienia przesłanek zatrzymywania vadium w oparciu o art. 46 ust 4a orzecznictwo i kierunki nowelizacji

14. Czynności  w postępowaniu o zamówienie publiczne.

15. Wybór wykonawcy, unieważnienie postępowania, nowy protokół ZP, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Prawidłowe dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

16. Prawidłowe określenie kręgu osób wykonujących czynności w postępowaniu, w kontekście złożenia oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących ich wyłączenie. Zagrożenie wszczęcia procedur karnych.

17. Prawidłowa forma zawarcia umowy i konsekwencje jej niedochowania lub zawarcia na okres dłuższy niż pozwalają przepisy Pzp.

18. Zakres świadczenia wynikający z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

19. Elastyczne umowy w sprawie zamówień publicznych. Stosowanie prawa opcji w umowach o zamówienia publiczne. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Dopuszczalność i warunki zmiany zawartej umowy.

20. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa zamówień publicznych.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 6 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Warsztaty, prezentacja, ćwiczenia, wykłady, dyskusja, rozwiązywanie bieżących problemów.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.KONTAKT