Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Nieprawidłowości i odzyskiwanie środków w projektach unijnych. Korekty finansowe i zwrot środków

Kategoria: Szkolenia prawne

Program szkolenia.

 1. Charakter prawny korekt finansowych. Decyzja administracyjna ustalająca wysokość korekty finansowej.
 2. Postępowanie z wykrytymi nieprawidłowościami w aspekcie wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramch programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.
 3. Wezwanie do zapłaty a korekta finansowa.
 4. Korekta finansowa jako materiał dowodowy w toczącym się postępowaniu administracyjnym zwrotowym.
 5. Procedura udzielania ulg w spłacie środków europejskich.
 6. Moc prawna i dowodowa taryfikatora w sprawie nakładanie korekt finansowych przy zamówieniach publicznych.
 7. Moment zastosowania danej wersji taryfikatora.
 8. Formalne naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych nieskutkujące koniecznością nałożenia korekty finansowej.
 9. Miarkowanie korekt finansowych. Omówienie nowych zasad wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju.
 10. Możliwość nałożenia ponownie wyższej korekty finansowej na tą samą nieprawidłowość.
 11. Korekty finansowe nałożone w toku postępowania kontrolnego dla organu prowadzącego postępowanie zwrotowe.
 12. Przedmiot i definicja nieprawidłowości. Nieprawidłowości, które legły u podstaw nałożenia korekty finansowej a przedmiot postępowania zwrotowego.
 13. Korekty finansowe w świetle rozporządzenia 1303/13. Pojęcie nieprawidłowości indywidualnej i systemowej.
 14. Studium przypadków z orzecznictwa m.in. art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych, czy art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 15. Możliwość stosowania przepisów procedury administracyjnej do nałożenia korekty finansowej.
 16. Zwrot środków w sytuacji zatwierdzenia wniosku o płatność i przed jego potwierdzeniem.
 17. Upadłość beneficjenta, a zwrot dofinansowania.
 18. Dorobek orzecznictwa sądowego w zakresie korekt finansowych.

 

 

Informacje o prelegencie:

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu nieprawidłowośći i odzyskiwanie środków w projektach unijnych.

 

 

Czas trwania szkolenia: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja multimedialna.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Ceryfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT