Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Nowa Instrukcja Kancelaryjna

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej chcących zapoznać się szczegółowo z zasadami Nowej Instrukcji Kancelaryjnej.

 Program szkolenia.

I. RODZAJE WSPÓŁCZESNEJ DOKUMENTACJI.

1. Dokument – „dowód pierwszorzędny”, pojęcie, rodzaje;

2. Dokument elektroniczny;

3. Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie;

4. Dokumentacja  tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw.

II.PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ W PODMIOCIE.

1. „Konstytucja archiwalna” ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698).

2. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją ,zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U .z 2002 r. Nr 167, poz. 1375).

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 20 stycznia 2011 r  (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

 III. INSTRUKCJA ARCHIWALNA - pierwszy raz w randze rozporządzenia (Jaki jest czas na dostosowanie?).                          

IV. BEZDZIENNIKOWY SYSTEM KANCELARYJNY.

V. PUNKTY ZATRZYMANIA.

VI. KONSTRUKCJA RZECZOWEGO WYKAZU AKT.

VII.NOWA INSTRUKCJA KANCELARYJNA - dwa systemy obiegu.

VIII. RODZAJE PRZESYŁEK.

IX. PUNKTY ZATRZYMANIA - porównanie zadań w poszczególnych punktach.

X.CZYNNOŚCI KANCELARYJNE W SYSTEMIE EZD.

XI.CZYNNOŚCI KANCELARYJNE W SYSTEMIE TRADYCYJNYM - możliwość wsparcia narzędzi informatycznych.

XII. WARSZTATY Z INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ I ARCHIWALNEJ - ok.30 zadań.

 

Informacje o prelegencie.

 Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu Nowa Instrukcja Kancelaryjna.

 Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, dyskusja, ćwiczenia, warsztaty i case study.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT