Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Nowa Instrukcja Kancelaryjna i nowe zasady archiwizacji dokumentacji

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej, chcących zapoznać się szczegółowo z zasadami Nowej Instrukcji Kancelaryjnej oraz z nowymi zasadami archiwizacji dokumentacji.

 

Program szkolenia.

I.PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ W PODMIOCIE.

1. „Konstytucja archiwalna” ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698).

2. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją ,zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U .z 2002 r. Nr 167, poz. 1375).

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 20 stycznia 2011 r  (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy Dz. U.2012.250 wydane na podstawie art. 66a § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)  .

 

II. RODZAJE WSPÓŁCZESNEJ DOKUMENTACJI.

1. Dokument –„dowód pierwszorzędny”, pojęcie, rodzaje.

2. Dokument elektroniczny.

3. Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie.

4. Dokumentacja  tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw.

5. Metryka sprawy.

6. Rodzaje przesyłek wpływających do podmiotu i postępowanie z nimi w systemie tradycyjnym i EZD.

 

III. INSTRUKCJA KANCELARYJNA.

1. Zakres podmiotowy.

2. Zakres przedmiotowy.

3. Słowniczek pojęć i ważne terminy.

4. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt.

5. Wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania spraw.

6. Koordynator czynności kancelaryjnych-zadania w systemie tradycyjnym i EZD.

7. Interoperacyjność znaku  sprawy.

8. Akta sprawy w systemie tradycyjnymi EZD.

7. Metryka sprawy w systemie tradycyjnym i systemie EZD.

 

IV. METRYKA SPRAWY-CEL PROWADZENIA.

1. Metryka sprawy, a akta sprawy.

2. Metryka sprawy , a instrukcja kancelaryjna.

3. Metryki spraw prowadzonych elektronicznie.

4. Metryki spraw prowadzonych tradycyjnie.

 

V. CZYNNOŚCI KANCELARYJNE W SYSTEMIE EZD.

1. Punkt kancelaryjny-zadania.

2. Kierownik podmiotu.

3. Prowadzący sprawę-zadania.

 

VI.WSPÓŁDZIAŁANIE ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSTĘPNIANIE PISM WEWNĄTRZ PODMIOTU.

 

VII.WARSZTATY - ok.30 zadań polegających min. na:

1) nadawaniu symbolu klasyfikacyjnego i kategorii archiwalnej z rzeczowego wykazu akt;

2) zakładaniu i prowadzeniu spisu spraw;

3) prowadzeniu metryki sprawy;

4) zakładaniu teczek aktowych;

5) zakładaniu  podteczek;

6) nadawaniu znaku sprawy z teczki aktowej;

7) nadawaniu znaku sprawy z podteczki;

8) opisaniu teczki i podteczki;

9) porządkowaniu teczek aktowych do przekazania do archiwum zakładowego;

10) porządkowniu dokumentacji nie tworzącej akt spraw jak np. raporty kasowe, listy płac itp.;

11) paginacja teczki aktowej kat „A”i kat wyższej niż B10;

12) sporządzaniu spisów zdawczo- odbiorczych odrębnie dla kat „A” i kat” B” w układzie rzeczowym i chronologicznym;

13) uporządkowaniu akt osobowych i sporządzeniu dla nich spisu zdawczo-odbiorczego;

14) sporządzeniu spisu zdawczo-odbiorczego informatycznych nośników danych;

15) wypełnieniu karty wypożyczeń ze składu chronologicznego;

16) wypełnieniu karty wypożyczenia i udostępnienia z archiwum zakładowego;

17) wypełnieniu protokołu zniszczenia lub zagubienia akt. 

 

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim  doświadczeniem z zakresu: Nowa Instrukcja Kancelaryjna.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 7 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, dyskusja, ćwiczenia, warsztaty i case study.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT