Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Nowe uprawnienia wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w zakresie ustalania należności z tytułu opłaty śmieciowej i jej windykacji na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie jest skierowane do pracowników komórek zajmujących się ustalaniem, poborem należności podatkowych, pełnomocników ds. odpadów i innych osób w praktyce zajmujących się zagadnieniami postępowań podatkowych egzekucyjnych w kontekście ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz standardów wykorzystania informacji publicznej.

Ramowy program szkolenia.

1. Opłata śmieciowa jako danina publicznoprawna ( źródła prawne obowiązku, opłata i jej charakter oraz przeznaczenie środków pochodzących z opłaty).

2. Decyzje  ustalające i określające w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.(decyzje z art. 6ust7; art. 6O, art. 6P, ustalanie opłaty w wypadkach niezłożenia deklaracji itp.).

3. Postępowanie podatkowe ( deklaracje, termin złożenia termin płatności należności, sposób  i termin realizacji obowiązku, czynności sprawdzające, postępowanie kontrolne podatkowe, kryteria wymiaru należności i ich weryfikacja decyzje zabezpieczające wykonanie zobowiązania i postępowanie zabezpieczające).

4. Postępowanie w zakresie udzielenia ulg (odroczenie terminu, złożenia deklaracji, rozłożenie na raty należności / zaległości, umorzenie w całości lub w części zaległości).

5. Decyzje określające zaległość podatkową, odpowiedzialność Spółdzielni, zarządców administratorów za zaległości.

6. Kary – źródła praw, tryb uchwalania, ustalanie, decyzje, podmioty podlegające ukaraniu ( przedsiębiorcy) i ich egzekucja.

7. Wójt , burmistrz, prezydent jako nowy organ egzekucyjny w egzekucji opłaty śmieciowej-postępowanie egzekucyjne zmierzające do przymusowego ściągnięcia zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi (upomnienie, wyłączenia od obowiązku wystawiania i doręczania upomnień, właściwość organu egzekucyjnego, tytuły wykonawcze, środki egzekucyjne, problematyka przedawnień, odsetki, egzekucja administracyjna a egzekucja cywilnoprawna realizowana przez spółdzielnie, zarządców i administratorów i gminy, zbiegi z innymi organami egzekucji administracyjnej i komornikiem sądowym).

8. Odpowiedzialność za niewykonanie obowiązków podatkowych w świetle regulacji Kodeksu karnego skarbowego, ustawy o Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu nowe uprawnienia wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 5 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, casusy, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT