Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Nowelizacja KPA - 2017

Kategoria: Szkolenia prawne

Instytucje procesowego prawa administracyjnego na gruncie uregulowań zawartych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego na gruncie wielkiej nowelizacji zaplanowanej na czerwiec 2017r.

 1. Najnowsze zmiany w przepisach KPA, których wejście w życie planowane jest na 1 czerwiec 2017r. - ogólna charakterystyka;cele nowelizacji.
 2. Nowe zasady postępowania administracyjnego.
 3. Zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania.
 4. Bezczynność organu w postępowaniu- nowa forma wywierania wpływu na organ przez stronę postępowania- ponaglenie.
 5. Nowa regulacja art. 36-37 Kpa- definicja przewlekłości i bezczynności. Bezpośrednie wskazanie soboty jako dnia wolnego od pracy w przepisach kodeksu.
 6. Postępowania uproszczone – szczególne postepowania administracyjne.
 7. Likwidacja wymogu wezwania do usunięcia naruszenia prawa w przypadku skargi na bezczynność ministra lub samorządowego kolegium odwoławczego.
 8. Postępowanie dowodowe ze szczególnym uwzględnieniem regulacji art. 81 KPA ( rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony postępowania - odpowiednik in dubio pro reo). Potwierdzanie za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika organu.
 9. Posiedzenie jako forma przyspieszenia zajęcia stanowiska przez organ współdziałający.
 10. Zasada polubownego załatwiania spraw administracyjnych, nowa forma postępowania administracyjnego – mediacja.
 11. Nowa forma załatwiania sprawy administracyjnej- umowa administracyjna między stroną a organem administracji.
 12. Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony.
 13. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony – art. 81 KPA.
 14. Decyzja jako akt indywidualny organu orzekającego w sprawie - nowe elementy w decyzji.
 15. NOWOŚĆ- tzw. milczące załatwianie spraw administracyjnych.
 16. Zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy poprzez obwieszczenie - NOWOŚĆ.
 17. Postępowanie odwoławcze - nowości.
 18. Nowe zasady wymiaru kar administracyjnych.
 19. Pozostałe zmiany mające wpływ na przebieg postepowania administracyjnego.

 

Informacje o prelegencie.

Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu KPA.

 

Adresaci szkolenia:  Niniejsze szkolenie adresowane jest  pracowników organów administracji publicznej stosujących w swej pracy regulacje Kodeksu Postępowania Administracyjnego, sekretarzy, radców prawnych.

 

Korzyści: Szkolenie ma na celu wszechstronne wyjaśnienie mechanizmów rządzących postępowaniem administracyjnymi. Pozwoli na wyczerpujące zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania procedur administracyjnych z uwzględnieniem kolejnej nowelizacji, której przepisy wejdą w życie 1 czerwca 2017r. Szkolenie szczegółowo omawia zmiany  wprowadzające do procedury administracyjnej tak znaczące zmiany jak - mediacja, nowe elementy decyzji, usankcjonowanie potwierdzania za zgodność kserokopii oryginałów przedstawionych przez stronę przez upoważnionego pracownika organu, prawo do zrzeczenia się odwołania i wiele innych.

  

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna,wykład,ćwiczenia.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

KONTAKT