Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - fundamentalne zmiany przy dochodzeniu należności administracyjnych dla wierzycieli i organów egzekucji.

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie jest skierowane do pracownikach komórek wierzycielskich, pracownikach komórek egzekucji administracyjnej, sekretarzy, skarbników, radców prawnych organów dochodzących należności w ramach egzekucji administracyjnej.

Celem szkolenia jest szczegółowe wyjaśnienie zmian jakie wejdą w życie 1.03.2020 r., 30.072020r.; 30.10.2020r.; 20.02.2021r.; 30.04.2021r.; 30.10.2021r. I 1.01.2022r. w egzekucji administracyjnej. Zmiany te związane są z koniecznością wprowadzenia w życie postanowień Wyroku Trybunału Konstytucyjnego  z dnia 28 czerwca 2016 r. sygn. akt SK 31/14 (Dz. U. poz. 1244) dotyczącego kosztów egzekucyjnych. Z uwagi na doniosłość zmian, ich bardzo szeroki zakres jak tez konieczność ich wdrożenia w praktyce organów wierzycielskich i egzekucyjnych, już  teraz konieczne staje się nabycie i pogłębienie wiedzy z tego zakresu.  Niewątpliwą korzyścią z udziału w szkoleniu będzie umiejętność prawidłowego ustalania, określania, i egzekwowania kosztów postępowania egzekucyjnego, wypełniania dokumentacji, wydawania stosownych do okoliczności orzeczeń.

 

Ramowy program szkolenia.

 1. Nowa regulacja prawna - Wyrok z dnia 28 czerwca 2016 r. sygn. akt SK 31/14 (Dz. U. poz. 1244) Trybunału Konstytucyjnego jako podstawa wielkiej nowelizacji postępowania egzekucyjnego w administracji.
 2. Zmiana definicji organu rekwizycyjnego.
 3. Rozszerzenie katalogu obowiązków dochodzonych w drodze egzekucji administracyjnej.
 4. Zmiana o istotnym znaczeniu dla wierzycieli - odstępstwo od zasady art. 6 § 1 upea.
 5. Art. 7 a – nowe zasady współpracy w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym pomiędzy wierzycielem, organem egzekucyjnym i dłużnikiem zajętej wierzytelności.
 6. Zmiany w upomnieniach - art. 15 - dookreślono dane, które powinno zawierać upomnienie będące wezwaniem do wykonania obowiązku przez zobowiązanego poprzedzającym wszczęcie egzekucji administracyjnej, przedawnienie kosztów upomnienia.
 7. Wprowadzenie możliwości doręczania odpisów tytułów wykonawczych i pozostałej korespondencji zobowiązanemu przez pracowników organu egzekucji.
 8. Wprowadzenie definicji postępowania egzekucyjnego i egzekucji administracyjnej i ich wpływ na ustalenie momentu powstania obowiązku uiszczenia opłaty manipulacyjnej - art. 26.
 9. Dalsze tytuły wykonawcze - wprowadzenie nowych elementów do treści tytułów.
 10. Rezygnacja z zaokrąglania należności pieniężnych, odsetek z tytułu niezapłacenia tej należności w terminie i kosztów egzekucyjnych.
 11. Zmiany w przesłankach nieprzystąpienia do egzekucji i doprecyzowanie definicji organu mogącego skorzystać z tej procedury.
 12. Zmiany w art. 59 upea - zmiany w katalogu przesłanek do umorzenia postępowania egzekucyjnego, możliwość umorzenia postępowania egzekucyjnego przed wszczęciem egzekucji przez wierzyciela dokumentowanie nie postanowieniem, lecz adnotacją służbową.
 13. Zmiany w art. 60- niemożność pozostawienia czynności egzekucyjnych w sytuacji umorzenia postępowania egzekucyjnego.
 14. Zmiany w art. 61 upea - nowe zasady ponownego wszczynania postępowania egzekucyjnego w administracji.
 15. Fundamentalne zmiany w zakresie naliczania kosztów postępowania egzekucyjnego.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 6 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie interaktywnego wykładu, case study, warsztat.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT