Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Nowelizacja Ustawy Prawo Oświatowe i Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela w kontekście rozliczania i realizacji projektów dofinansowanych z Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kategoria: Szkolenia prawne

Program szkolenia:

  1. Nowe regulacje dotyczące funkcjonowania szkół i placówek oświatowych zawarte w Ustawie Prawo Oświatowe.
  2. Polityka kadrowa po wprowadzeniu reformy oświatowej od 1 września 2017 r. i zmiana w Karcie Nauczyciela od 1 stycznia 2018 r.
  3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych specjalistów do prowadzenia zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w latach 2014 – 2020.
  4. Zatrudnianie nauczycieli do prowadzenia i realizowania zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w placówkach publicznych na podstawie Karty Nauczyciela.
  5. Zatrudnianie nauczycieli spoza szkoły do prowadzenia i realizowania zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na podstawie Kodeksu Pracy.
  6. Zasady zatrudniania nauczycieli i realizowania zajęć w projektach realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w szkołach i przedszkolach niepublicznych.
  7. Rozliczenia finansowe między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącego rozliczania między gminami w zakresie pokrycia kosztów edukacji przedszkolnej poniesionych na dziecko niebędące mieszkańcem gminy prowadzącej dane przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub inną formę wychowania przedszkolnego.
  8. Nowe regulacje w zakresie udzielenia i rozliczania dotacji z budżetu JST wypłacanych przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez podmioty niebędące JST.

 

Informacje o prelegencie:

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa oświatowego.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna, wykład.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfiakt ukończenia szkolenia.

KONTAKT