Szkolenie zamknięte Kategoria:

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych

Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie procesu analizy i oceny przedsięwzięć, inwestycji rzeczowych oraz strategii podejmowanych przez firmy z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia lub rezygnacji z podjęcia przedsięwzięć inwestycyjnych w zależności od ich finansowej rentowności. Inwestycje rzeczowe zamrażają kapitał przedsiębiorstwa. Kapitał ten kosztuje. Stąd konieczność sensownego budżetowania kapitału. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.

Ramowy program szkolenia.

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem.

2. Rodzaje rzeczowych projektów inwestycyjnych: rozwojowe, modernizacyjne, dywestycyjne i odtworzeniowe.

3. Ocena.

4. Ocena inwestycji rzeczowych.

5. Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycje.

6. NCF - przepływów pieniężnych netto.

7. Szacowanie OCF - operacyjnych przepływów pieniężnych netto.

8. Szacowanie FCF - wolnych przepływów pieniężnych netto.

9. Zasada dotycząca zysku w sensie księgowym.

10. Zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych.

11. Zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych.

12. Zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych.

13. Zasada dotycząca efektów zewnętrznych.

14. Zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie kapitału operacyjnego.

15. Stopa kosztu kapitału.

16. Optymalny budżet inwestycyjny przedsiębiorstwa.

17. Uwzględnianie ryzyka przy ocenie projektów inwestycyjnych- metody pośrednie uwzględniania ryzyka.

18. Ocena rzeczowych projektów inwestycyjnych o różnym czasie trwania.

19. Optymalny czas trwania projektu.

20. Metoda tradycyjna i metoda oparta na cyklu życia przedsiębiorstwa.

21. Elementy teorii portfela.

22. Rzeczowe projekty inwestycyjne firmy jako portfel projektów.

23. Wartość opcji rzeczowych.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu analizy ryzyka projektów inwestycyjnych.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Interaktywny wykład (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i studium przypadków rozwiązywanych na tablicy/flipcharcie).

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT