Szkolenie zamknięte Kategoria:

Ocena okresowa pracownika jako podstawowy element ZZL

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej od najniższego do najwyższego szczebla, bezpośrednich przełożonych, oceniających, kadrowców, osób odpowiedzialnych za tworzenie polityki kadrowej w firmie.

Celem warsztatów jest wsparcie w zakresie wdrożenia bądź modyfikacji procesu dokonywania oceny okresowej pracownika.  Uświadomienie uczestnikom warsztatów istoty przeprowadzania systematycznej oceny pracownika. Wspólne wypracowanie kryteriów, skali ocen, przedziałów punktowych, a także zarządzenia wewnętrznego i regulamin zgodnych ze strategią firmy i jej kulturą organizacyjną.

 

Korzyści z warsztatów:

 • stworzenie efektywnego modelu oceny pracownika;
 • pełne zaangażowanie w proces oceny okresowej oceniających, ale także ocenianych;
 • dostarczenie informacji koniecznych do planowania i prowadzenia prawidłowej polityki personalnej;
 • określenie obszarów i przyczyn trudności i ich eliminowanie;
 • określenie mocnych i słabych stron pracownika;
 • określenie mocnych i słabych stron organizacji;
 • zastąpienie subiektywnych, przypadkowych opinii obiektywnymi kryteriami oceny wyników pracy;
 • budowanie kapitału zaufania w relacjach przełożony/pracownik.


Ramowy program szkolenia. 

 1. Jak wygląda proces komunikacji w Firmie w relacjach bezpośredni przełożony - pracownik?
 2. Ocena okresowa pracowników a Kodeks Pracy.
 3. Główne zasady systemu ocen okresowych.
 4. Co chcemy osiągnąć wdrażając system oceny okresowej?
 5. Wybór celów oceny okresowej w naszej Firmie.
 6. Ustalenie roli oceniających i ocenianych.
 7. Ustalenie grup kryteriów oceny, ich podział i wybór.
 8. Nie oceniaj jak w szkole – czyli skala ocen i jej przedziały punktowe.
 9. Zasadność wprowadzenia arkusza samooceny pracownika – jego konstrukcja.
 10. Konstrukcja arkusza oceny okresowej z uwzględnieniem kadry pracowniczej i kadry kierowniczej.
 11. Wdrażanie oceny okresowej – rola kampanii informacyjnej w organizacji.
 12. Zarządzenie wewnętrzne oraz regulamin w kontekście okresowej oceny kwalifikacyjnej.
 13. Przygotowanie się do rozmowy oceniającej pod kątem  psychologicznym, merytorycznym i organizacyjnym.
 14. Rozmowa oceniająca, a umiejętność przekazywania informacji pozytywnych i negatywnych.
 15. Jak podsumować rozmowę oceniającą?
 16. Trudne rozmowy z pracownikami – techniki łagodzenia, sztuka perswazji i asertywne stawianie granic.
 17. Arkusz oceny, a wnioski, postanowienia i wspólnie określone działania na przyszłość.
 18. Najczęściej popełniane błędy podczas dokonywania oceny okresowej pracownika.
 19. Dekalog osoby oceniającej – najważniejsze wskazówki.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu oceny okresowej pracownika.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład – konsultacje, zadania indywidualne, zadania grupowe, studium przypadku, burza mózgów, dyskusja, autodiagnozy, testy.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT