Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Planowanie przestrzenne

Kategoria: Sektor publiczny

Szkolenie skierowane jest do pracowników organów administracji publicznej, m.in. przedstawicieli starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, gmin oraz pracowników przedsiębiorstw, których obejmują omawiane uregulowania.

 

Celem szkolenia jest:

• wprowadzenie w problematykę planowania przestrzennego;

• zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi planu miejscowego, studium gminnego oraz zależności między tymi dokumentami;

• przekazanie wiedzy na temat szczególnych przypadków realizacji przedsięwzięć, planowania i procedur towarzyszących zagospodarowaniu przestrzennemu;

• poszerzenie ogólnej wiedzy uczestników dotyczących rozwoju i planowania urbanistycznego.

 

Program szkolenia.  

1. Wprowadzenie.

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Procedury związane z uchwalaniem studiów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, powtórzenie procedury w przypadku wprowadzonych zmian w trakcie jej trwania.

4. Zależności między studium i planem zagospodarowania przestrzennego.

5. Postępowania nadzorcze w planowaniu przestrzennym, orzecznictwo.

6. Regulacje prawne.

7. Decyzja o warunkach zabudowy oraz lokalizacji w aspekcie decyzji środowiskowej.

8. Inne aspekty projektowania i planowania urbanistycznego.

 

Informacja o prelegencie.           

Szkolenie prowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu planowania przestrzennego.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin zegarowych.

Forma szkolenia: dwa testy sprawdzające wiedzę: wstępny i kończący szkolenie, wykłady w oparciu o prezentacje multimedialne: teoretyczne i praktyczne aspekty tematu, stanowiące główny element szkolenia, analiza warsztatowa (wspólna z uczestnikami) wybranych przykładów omawianych problemów, ćwiczenia w grupach systematyzujące wiedzę teoretyczną, dyskusja nad problemami, dodatkowy wykład z dziedziny urbanistyki, poszerzający ogólną wiedzę o projektowaniu urbanistycznym.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT