Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Polityka szkoleniowa w jednostkach administracji publicznej – szkolenia niezbędnym elementem polityki motywacyjnej

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Nowoczesna administracja publiczna jest fundamentem sprawnie funkcjonującego demokratycznego Państwa Prawa. Od działań podejmowanych już na najniższych szczeblach administracji zależy rozwój regionów, a w konsekwencji rozwój całego kraju. Administracja publiczna na szczeblu samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa) dla właściwego spełniania swojej podstawowej funkcji jaką jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej potrzebuje odpowiednio przygotowanej kadry urzędniczej. Urzędnicy muszą być świadomi celów stojących przed administracją, muszą posiadać wiedzę  i stale ją doskonalić uczestnicząc w szkoleniach, seminariach, konferencjach, warsztatach, kursach, studiach zawodowych, magisterskich, podyplomowych. Polityka szkoleniowa organizacji uznająca konieczność rozwoju kompetencji zawodowych i osobistych pracowników jest jednym z najważniejszych elementów decydujących o efektywnym funkcjonowaniu organizacji. Odpowiednio kształtowana polityka szkoleniowa pozwala na świadome i celowe wpływanie na wiedzę, zachowania i postawy pracowników i jest silnym elementem pozytywnej motywacji pracownika. Szkolenie kierowane jest do pracodawców oraz pracowników, którzy w jednostkach administracji publicznej są odpowiedzialni za kwestie związane z dokształcaniem pracowników.

Program szkolenia.

1. Podejście organizacji do problematyki rozwoju i szkoleń pracowników (słaba kultura szkoleniowa, struktura zrównoważona oraz silna).
2. Cele szkoleń z punktu widzenia organizacji oraz pracowników.
3. Szkolenia jako forma wspierania rozwoju kompetencji zawodowych i osobistych pracowników oraz silny element motywacyjny.
4. Przegląd teorii motywacji.
5. Najczęściej popełniane błędy w polityce szkoleniowej.
6. Andragogika – czyli kształcenie dorosłych.
7. Proces szkoleniowy: Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.
8. Wybór oferty szkoleniowej oraz ocena efektywności szkolenia – arkusz oceny szkolenia.

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu szkolenia w administracji publicznej.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład połączony z prezentacją multimedialną, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT