Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Postępowanie administracyjne w pracy dyrektora szkoły/placówki oświatowej

Kategoria: Szkolenia prawne

Program szkolenia.

Część ogólna Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Postępowanie administracyjne:

  • wszczęcie postępowania;
  • metryki, protokoły, adnotacje;
  • postępowanie wyjaśniające.

 

Postępowanie w sprawach, w których dyrektor szkoły wydaje decyzje administracyjne na podstawie ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela:

  • nadanie lub odmowa nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;
  • wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej;
  • odroczenie obowiązku szkolnego;
  • zezwolenie na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;
  • skreślenie ucznia z listy uczniów;
  • odmowa udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.

Informacje o prelegencie.

Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu postępowania administracyjnego.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna,wykład,ćwiczenia.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT