Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Postępowanie administracyjne w praktyce pomocy społecznej

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie jest skierowane do pracowników ośrodków pomocy społecznej i ma na celu zapoznanie się  z aktualnym orzecznictwem i przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego i ustaw z zakresu pomocy społecznej z uwzględnieniem ich wzajemnych relacji.

Ramowy program szkolenia.

1.Kodeks Postępowania Administracyjnego a regulacja ustaw z zakresu pomocy społecznej z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzonych nowelą.

2.Postępowanie wyjaśniające w pomocy społecznej, szczególne uprawnienia pracowników pomocy społecznej, podobieństwa do KPA i różnice wynikające z szczegółowych regulacji prawnych.

3.Zasady ogólne Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w tym wskazanie praktycznego zastosowania w odniesieniu do pomocy społecznej.

4.Wyłączenie pracownika i organu;

5.Doręczenia, wezwania, terminy;

6.Protokoły i adnotacje, udostępnianie akt;

7.Uprawnienia strony postępowania administracyjnego;

8.Zawieszenie postępowania administracyjnego;

9.Wydawanie decyzji z zakresu ustawy o pomocy społecznej;

10.Postępowanie odwoławcze w sprawach z zakresu pomocy społecznej;

11.Weryfikacja ostatecznych decyzji dotyczących przyznanej pomocy;

12. Aktualne orzecznictwo sądowe i SKO. – wzory pism i decyzji.

 

Informacja o prelegencie.

Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu postępowania administracyjnego.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 6 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT