Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Praktyczne aspekty postępowania egzekucyjnego w administracji

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie jest skierowane do pracowników  organów egzekucji administracyjnej, wierzycieli i ma na celu wszechstronne przedstawienie zagadnień postępowania egzekucyjnego w administracji z naciskiem na praktykę stosowania obowiązujących regulacji prawnych.

Ramowy program szkolenia.

1. Charakterystyka postępowania egzekucyjnego w administracji, podstawowe definicje, źródła prawa.

2.Zasady prowadzenia postępowań egzekucyjnych uregulowane w przepisach ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, Konstytucji i  ustawy o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji .

2. Ogólne zasady wyłączenia i zwolnienia spod egzekucji oraz zakazy podmiotowe i przedmiotowe prowadzenia postępowania egzekucyjnego ( art. 8., 12, 13, 14 u.p.e.a.).

3. Organy egzekucyjne i ich właściwość rzeczowa, miejscowa i instancyjna.

4. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego ( obowiązki wierzycieli, upomnienie i wyjątki od obowiązku doręczenia upomnienia, tytuł wykonawczy i jego poprawność, tytuł na małżonków, ewidencja tytułów.).

5. Środki egzekucji administracyjnej (pieniężne i obowiązków niepieniężnych- ogólne omówienie) i udział pełnomocników w toku ich stosowania ( zasady umocowania w ramach egzekucji administracyjnej).

6. Zarzuty – pierwszy środek skutecznej obrony zobowiązanego (art. 33 i nast u.p.e.a.- podstawy prawne, terminy, związanie organu stanowiskiem wierzyciela, zaskarżanie postanowień wierzycielskich).

7. Skarga na czynności organu egzekucyjnego i przewlekłość prowadzonego postępowania. (art. 54 u.p.e.a.) , skarga z K.P.A.

8. Metody czasowego wstrzymania wykonania środków egzekucyjnych.

9. Swoiste środki zaskarżenia.

10. Umorzenie postępowania egzekucyjnego.

11. Postępowanie w sprawach o koszty.

12. Sądowa kontrola orzeczeń wydawanych w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 7 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, casusy, warsztaty.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT