Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Praktyczne metody obliczeniowe w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i w ustalaniu jednorazowego dodatku uzupełniającego

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Analiza wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w warunkach obliczeniowych (rozwiązania problemów, metody obliczeniowe, narzędzia, przykłady).

Program szkolenia.

1. Konsekwencje rozporządzenia zmieniającego arkusz sprawozdawczy i „definiującego” reguły zaokrąglania wyników obliczeń.
2. Problematyka JDU w aspekcie kontroli podmiotów uprawnionych – konsekwencje tych kontroli w dokonywaniu analizy wynagrodzeń.
3. Problemy obliczeniowe – i ich rozwiązania.
4. Strategie, metody i narzędzia obliczeniowe w przykładach. Elementy nowego podejścia do znanych już metod liczenia.
4.1. Metody i narzędzia obliczania średniorocznej struktury zatrudnienia i średniorocznej liczby etatów nauczycieli (szczegółowe przykłady). Do ilu miejsc po przecinku liczyć strukturę zatrudnienia? Czy liczyć metodą „dni roboczych”, czy metodą „dni 30”? Dlaczego trzeba liczyć strukturę zatrudnienia dla każdego nauczyciela w każdym miesiącu? Ewolucja odpowiedzi na powyższe pytania.
4.2. Metody i narzędzia obliczania osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego (szczegółowe przykłady). Dlaczego osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego nie jest faktycznym wynagrodzeniem zasadniczym? Dlaczego koniecznym jest wyliczanie osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego w każdym miesiącu?
4.3. Metody i narzędzia gromadzenia danych o wydatkach poniesionych na wynagrodzenie nauczycieli (szczegółowe przykłady). Dlaczego wydatek poniesiony na wynagrodzenie nie jest tym wynagrodzeniem? Czy np. dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski można kwalifikować do wydatków poniesionych na wynagrodzenie (…podobnie o innych składnikach wynagrodzeń)?
4.4. Obliczanie (szczegółowe przykłady i narzędzia) różnicy pomiędzy wydatkami poniesionymi na wynagrodzenie nauczycieli a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli i średniego wynagrodzenia.
4.5. Obliczanie (szczegółowe przykłady i narzędzia) kwot jednorazowego dodatku uzupełniającego proporcjonalnie do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego i proporcjonalnie do okresu zatrudnienia dla nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie. Co oznacza „proporcjonalność”?
4.6. Konieczność uwzględniania w obliczeniach okresów obowiązywania kwot bazowych.
4.7. Wyjaśnienia wybranych szczegółów prawno-matematycznych zawartych w rozporządzeniu oraz w nowelizacji tego rozporządzenia z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.
5. Przykłady możliwych arkuszy obliczeniowych (praktyczne narzędzia obliczeniowe) – oczekiwania wobec arkuszy obliczeniowych – systematyka (rozwiązania organizacyjne) przygotowania narzędzi do gromadzenia danych i dokonania wymaganych obliczeń. Kompletna propozycja rozwiązania – narzędzia obliczeniowe. Metody wyszukiwania błędów i poprawiania.
6. Praktyka organizowania się podmiotów zobowiązanych wokół potrzeby dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a KN. Propozycje rozwiązań organizacyjnych.
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu  wynagrodzenia nauczycieli.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja oraz dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT