Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Praktyczne warsztaty z metod obliczeniowych w analizie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i w ustalaniu jednorazowego dodatku uzupełniającego

Kategoria: Szkolenia otwarte

Głównym celem szkolenia jest przećwiczenie z użyciem komputerów wszystkich aspektów wykonywania obowiązków wynikających z art. 30a ustawy KN. Podstawą ćwiczeń praktycznych będzie aplikacja oparta o funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego. W ćwiczeniach będą wykorzystywane przykładowe zbiory danych. Zakłada się i oczekuje, że uczestnicy szkolenia będą wyposażeni w komputery przenośne (notebooki, netbooki itp.).

Program szkolenia.


1. Problemy obliczeniowe – i ich rozwiązania. Warsztaty - strategie, metody i narzędzia obliczeniowe w przykładach. Elementy nowego podejścia do znanych już metod liczenia.
1.1. Przykłady, metody i narzędzia obliczania średniorocznej struktury zatrudnienia i średniorocznej liczby etatów nauczycieli (szczegółowe ćwiczenia). Do ilu miejsc po przecinku liczyć strukturę zatrudnienia i jak o to zadbać na poziomie aplikacji obliczeniowych? Czy liczyć metodą „dni roboczych”, czy metodą „dni 30” (pryzkłady, porównania)? Dlaczego trzeba liczyć strukturę zatrudnienia dla każdego nauczyciela w każdym miesiącu? Ewolucja odpowiedzi na powyższe pytania.

1.2. Przykłady, metody i narzędzia obliczania osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego (szczegółowe ćwiczenia). Dlaczego osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego nie jest faktycznym wynagrodzeniem zasadniczym (przykłady obliczeniowe)? Dlaczego koniecznym jest wyliczanie osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego w każdym miesiącu?
1.3. Przykłady, metody i narzędzia gromadzenia danych o wydatkach poniesionych na wynagrodzenie nauczycieli (szczegółowe ćwiczenia). Dlaczego wydatek poniesiony na wynagrodzenie nie jest tym wynagrodzeniem? Czy np. dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski można kwalifikować do wydatków poniesionych na wynagrodzenie (…podobnie o innych składnikach wynagrodzeń)?
1.4. Obliczanie (szczegółowe przykłady i narzędzia) różnicy pomiędzy wydatkami poniesionymi na wynagrodzenie nauczycieli a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli i średniego wynagrodzenia.
1.5. Obliczanie (szczegółowe przykłady i narzędzia) kwot jednorazowego dodatku uzupełniającego proporcjonalnie do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego i proporcjonalnie do okresu zatrudnienia dla nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie. Co oznacza „proporcjonalność”?
1.6. Konieczność uwzględniania w obliczeniach okresów obowiązywania kwot bazowych.
1.7. Wyjaśnienia (ilustrowane przykładami) wybranych szczegółów prawno-matematycznych zawartych w rozporządzeniu oraz w nowelizacji tego rozporządzenia z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.
2. Warsztaty - przykłady możliwych arkuszy obliczeniowych (praktyczne narzędzia obliczeniowe) – oczekiwania wobec arkuszy obliczeniowych – systematyka (rozwiązania organizacyjne) przygotowania narzędzi do gromadzenia danych i dokonania wymaganych obliczeń. Kompletna propozycja rozwiązania – narzędzia obliczeniowe. Metody wyszukiwania błędów i ich poprawiania.
3. Praktyka organizowania się podmiotów zobowiązanych wokół potrzeby dokonania analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a KN. Propozycje rozwiązań organizacyjnych.
4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
5. Warsztaty, ćwiczenia w zakresie prognozowania i szacowania przyszłych wyników.
6. Ćwiczenia ilustrujące konsekwencje rozporządzenia zmieniającego arkusz sprawozdawczy i „definiującego” reguły zaokrąglania wyników obliczeń.
7. Problematyka JDU w aspekcie kontroli podmiotów uprawnionych – konsekwencje tych kontroli w dokonywaniu analizy wynagrodzeń.

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu wynagrodzania nauczycieli.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT