Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Praktyczne zasady udzielania zamówień publicznych przez instytucje kultury

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie jest skierowane do zamawiających, pracowników instytucji kultury, kierowników jednostek sektora finansów publicznych, pracowników realizujących programy finansowane ze środków UE.

Celem szkolenia jest zdobycie niezbędnej wiedzy umożliwiającej prawidłowe przeprowadzenie postępowania przetargowego.

Ramowy program szkolenia.

1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez instytucje kultury, planowanie zamówień publicznych.

2. Jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia? Próba definicji pojęć  działalności twórczej i artystycznej, kody CPV, praktyczne przykłady.

3. Oszacowanie wartości zamówienia, dzielenie zamówienia na części. Udzielanie nowych nieplanowanych zamówień. Stosowanie art. 6a ustawy Pzp.

4. Ustalenie warunków udziału w postępowaniu i opis sposobu ich spełnienia, oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców. Poleganie przez Wykonawców na potencjale podmiotów trzecich.

5. Wadium, zalety i wady, przesłanki zatrzymania wadium w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych przez instytucje kultury.

6. Kryteria oceny ofert dla zamówień publicznych.

7. Jaka powinna być dobra Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia? Zmiana zapisów SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu oraz ich konsekwencje. Praktyczne zasady tworzenia dokumentów.

8. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych: wszczęcie postępowania, otwarcie ofert, badanie i ocena ofert.

9. Wybór wykonawcy, unieważnienie postępowania, nowy protokół ZP, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

10. Umowa w sprawie zamówienia publicznego. Prawo opcji w umowach o zamówienia publiczne. Warunki zmiany umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

11. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zamówień publicznych.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 6 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Warsztaty, prezentacja, ćwiczenia, wykłady, dyskusja, rozwiązywanie bieżących problemów.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT