Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Prawne Abc-praktyczne warsztaty prawne dla pracowników socjalnych

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie jest skierowane do pracowników socjalnych, asystentów rodziny, nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników organizacji pozarządowych, pracowników ośrodków interwencji kryzysowych, domów samotnych matek, ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz innych osób pracujących dla ludzi i z ludźmi.

Celem warsztatów jest uporządkowanie wiedzy z różnych dziedzin prawa oraz zwiększenie umiejętności w zakresie skutecznego poruszania się w procedurach sądowych.

Ramowy program szkolenia.

1. RAWO RODZINNE.

• władza rodzicielska oraz możliwości ingerencji we władzę rodzicielską (pozbawienie władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej);

• kontakty z dzieckiem (uregulowanie kontaktów, zakaz kontaktów);

• opieka prawna i piecza zastępcza;

• alimenty (osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych, jak uzyskać alimenty);

• rozwód i separacja (różnice pomiędzy rozwodem i separacją, postępowanie sądowe o rozwód lub separację);

• majątek wspólny małżonków, zniesienie wspólności majątkowej, podział majątku wspólnego;

• inne problemy związane z prawem rodzinnym i opiekuńczym (m.in. unieważnienie małżeństwa, ustalenie ojcostwa, opieka nad osobą starszą).

 

2. PRAWO KARNE.

 

• przestępstwa związane z kryzysem w rodzinie;

• przemoc w rodzinie w świetle prawa karnego;

• przestępstwa ścigane na wniosek i z urzędu;

• jak zawiadomić o popełnieniu przestępstwa?

• postępowanie przygotowawcze i postępowanie sądowe;

• prawa pokrzywdzonego w postępowaniu karnym;

• jak napisać wniosek dowodowy?

• jak się odwołać od niekorzystnej decyzji sądu?

 

3. USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE.

 

• omówienie podstawowych zagadnień związanych ze stosowaniem nowych uregulowań - zakaz zbliżania się, nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania, interwencja w sytuacji przemocy wobec dziecka.

 

4. INNE UREGULOWANIA.

 

• prawo mieszkaniowe (prawa lokatorów, eksmisja, zameldowanie);

• podstawowe informacje na temat spadków i darowizn;

• inne tematy w zależności od potrzeb uczestników.

 

Podczas szkolenia zostaną poruszone także inne tematy ważne dla uczestników, program szkolenia zostanie dostosowany do Państwa potrzeb.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu Prawa Rodzinnego.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Zajęcia przeprowadzone zostaną metodą warsztatową.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT