Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Prawne aspekty zawierania umów w obrocie gospodarczym

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie jest skierowane do osób, nie będących prawnikami, które uczestniczą w obrocie gospodarczym w procesie zawierania umów: przedsiębiorców, menadżerów odpowiedzialnych za umowy handlowe, pracowników zajmujących się sporządzaniem i negocjowaniem umów.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom  wiedzy prawniczej i praktycznych umiejętności z zakresu konstruowania, zawierania i wykonywania, zabezpieczania wykonania przez drugą stronę i odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów w obrocie gospodarczym. Uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności, przydatne przy formułowaniu umów, a także ocenie wiarygodności przyszłego kontrahenta/klienta.

Ramowy program szkolenia.

I. Podstawowe zagadnienia z zakresu kontraktów handlowych.

1.Podmioty zdolne do zawierania umów.

2.Sposoby składania oświadczeń woli, ich skuteczność oraz wady oświadczeń woli, granice zasady swobody umów.

3.Właściwa reprezentacja kontrahenta przy zawieraniu umów gospodarczych poufność informacji.

4.Znaczenie zasady swobody umów.

5.Forma umowy (forma ustna, forma pisemna, forma aktu notarialnego, umowy zawierane na odległość).

II. Tryby zawierania umów gospodarczych.

1. Ofertowy ( złożenie, związanie ofertą, odwołanie oferty ).

2. Negocjacyjny ( chwila zawarcia umowy, odpowiedzialność za nielojalne negocjacje) wzorce umowne.

3. Przetarg (aukcja).

4. Stosowanie procedur zamówień publicznych w firmie prywatnej.

III. Ocena wiarygodności kontrahenta.

1.Ocena ważności ofert ze względu na formę prawną oferenta (osoby uprawnione do podpisywania ofert).

2.Dokumenty niezbędne do oceny kontrahenta przy uwzględnieniu formy prawnej kontrahenta (indywidualne podmioty gospodarcze, spółki cywilne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, inne podmioty gospodarcze).

3.Elektroniczna weryfikacja kontrahenta w obrocie gospodarczym.

IV. Kształtowanie treści umowy i jej modyfikacje.

1. Kategorie klauzul kontraktowych na przykładowych dokumentach:

• zastrzeżenie prawa własności,

• zastrzeżenie prawa pierwokupu i odkupu,

• klauzule waloryzacyjne,

• umowne prawo odstąpienia.

2. Klauzule renegocjacyjne:

• klauzula konkurencyjna.

3. Warunek i zastrzeżenie terminu.

4. Nietypowe klauzule kontraktowe.

5. Wykładnia umowy:

• język umowy,

• prawo rządzące umową (wybór prawa),

• klauzula salwatoriańska,

• rygor zachowania formy,

• metody wykładni postanowień umownych.         

V. Gromadzenie właściwej dokumentacji:

1. Umowa, faktura, dowód spełnienia świadczenia, oświadczenie o uznaniu długu.

2. Wezwanie do zapłaty.

3. Prawidłowe wystawianie dokumentów stanowiących dowody istnienia wierzytelności.

4. Jak uniknąć przedawnienia roszczenia.

VI. Zabezpieczenie realizacji umów w obrocie gospodarczym.

1. Kary umowne.

2. Wymagalność roszczeń pieniężnych a przedawnienie.

3. Opóźnienie a zwłoka w realizacji kontraktu i ich skutki.

4. Hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, poręczenie.

5. Poręczenie bankowe, przewłaszczenie na zabezpieczenie.

6. Weksel, ubezpieczenie kredytu kupieckiego.

7. Potrącenie, cesja wierzytelności.

8. Dobrowolne poddanie się egzekucji.

VII. Rozwiązywanie umów i ich skutki:

1. Zasady rozwiązywania kontraktów.

2. Ustawowe i umowne prawo odstąpienia.

3. Nieważność umowy.

4. Zasady wypowiadania umów.

5. Wzajemne roszczenia kontrahentów w przypadku

6. Rozwiązania umowy.

VIII. Rozstrzyganie sporów kontraktowych:

1. Klauzula prorogacyjna,

2. Zapis na sąd polubowny (klauzule arbitrażowe):

• rodzaje sądów arbitrażowych,

• tryb postępowania,

• kontrola orzeczeń sądów arbitrażowych.

3. Mediacja gospodarcza,

4. sądowe dochodzenie roszczeń – jak zminimalizować ryzyko procesowe (przerwanie).

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawnych aspektów zawierania umów w obrocie gospodarczym.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład – konsultacje, warsztaty, case study.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT