Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Prawo zamówień publicznych

Kategoria: Szkolenia prawne

Celem dwudniowego szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego realizowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego / przetargu. Jak unikać błędów, mających wpływ na realizowane postępowanie, w tym współfinansowanego z budżetu UE? Szkolenie adresowane jest do pracowników Zamawiających zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Program szkolenia.


I. Zagadnienia wstępne:


1. Zakres podmiotowy stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wyłączenia zupełne ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Usługi niepriorytetowe.
4. Ustalanie trybu udzielania zamówienia w zamówieniach mieszanych.
5. Funkcjonowanie Komisji Przetargowej.
II. Warunki udziału w postępowaniu:


1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynność;
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
III. Dokumenty żądane przez Zamawiającego, w celu:


1. Wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, art. 22 ust. 1.
2. Wykazania braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust.
IV. Procedura wezwania do dokumentów i wyjaśnień.


V. Opis przedmiotu zamówienia, ustalanie wartości szacunkowej.


VI. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Zawartość SIWZ.
2. Udostępnianie SIWZ.
3. Zmiana treści SIWZ.
VII. Przetarg nieograniczony, w tym m. in.:

1. Terminy związane z postępowaniem.
2. Wniesienie, zwrot i zatrzymanie wadium.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia; Wykonawcy polegający na wiedzy i doświadczeniu oraz zasobach innych podmiotów.
VIII. Udzielanie zamówień z wolnej ręki:

1. Zasady udzielania zamówień.
2. Przesłanka natychmiastowości wykonania zamówienia.
3. Zamówienia dodatkowe.
4. Zamówienia uzupełniające.
XIX. Wybór najkorzystniejszej oferty:

1. Zwrot oferty, która wpłynęła po terminie.
2. Termin związania z ofertą.
3. Sesja otwarcia ofert.
4. Poprawianie oczywistych omyłem pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, innych omyłek niepowodujących istotnych zmian w ofercie.
5. Podstawy odrzucenia ofert.
6. Kryteria oceny ofert.
7. Zawartość ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
8. Terminy do zawarcia umowy.
XX. Rażąco niska cena.

XXI. Przesłanki unieważnienia postępowania.

XXII. Tajemnica przedsiębiorstwa.

XXIII. Dokumentowanie postępowania.

XXIV. Środki ochrony prawnej:

1. Poinformowanie o o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności
2. Wniesienie odwołania
3. Skarga do Sądu.
XXV. Odpowiedzialność za prowadzenie postępowania.

XXVI. Najczęściej popełniane błędy.


Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa zamówień publicznych.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykłady, ćwiczenia oraz dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT