Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Prawo zamówień publicznych dla Wykonawców

Kategoria: Szkolenia prawne

Adresatami szkolenia są pracownicy Wykonawców odpowiedzialni za prowadzenie spraw związanych z udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – przetargi. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego uczestniczenia w postępowaniach przetargowych bez szkody dla Wykonawców.

 

Program szkolenia.
I. Zasady udzielania zamówień publicznych.
II. Wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
III. Dokumenty jakie zamawiający może żądać od wykonawców na wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
IV. Zapytania o udzielenie wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
V. Tworzenie konsorcjum.
VI. Poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia i zdolnościach finansowych innych podmiotów.
VII. Uzupełnianie dokumentów.
VIII. Zasady wnoszenia wadium.
IX. Kiedy zamawiający ma prawo zatrzymać wadium.
X. Zwracanie wadium.
XI. Okres związania ofertą jako zabezpieczenie interesu wykonawcy.
XII. Podstawy wykluczenia wykonawcy.
XIII. Podstawy odrzucenia oferty.
XIV. Formy rozliczenia zamówienia (ryczałt, kosztorys).
XV. Co po unieważnieniu postępowania?
XVI. Dokonywanie wglądu do ofert.
XVII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom.

 

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa zamówień publicznych.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykłady, ćwiczenia oraz dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT