Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Prawo zamówień publicznych dla Zamawiających – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Kategoria: Szkolenia prawne

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego konstruowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, szczególnie w postępowaniach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Adresatami szkolenia są pracownicy Zamawiających, którzy są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 Program szkolenia.
I. Zasady udzielania zamówień publicznych.
II. Obligatoryjna zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III. Fakultatywna zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
IV. Przekazywanie i udostępnianie SIWZ.
V. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.
VI. Terminy dotyczące publikacji SIWZ w podstawowych trybach zamówień publicznych.
VII. Konieczność zmiany Ogłoszenia o zamówienia w związku z modyfikacja SIWZ.
VIII. Ustalanie optymalnych warunków udziału w postępowaniu.
IX. Dokumenty jakie może żądać Zamawiający od Wykonawców celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
X. Poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia i zdolnościach finansowych innych podmiotów.
XI. Kryteria oceny ofert.
XII. Środki ochrony prawnej.
XIII. Najczęściej popełniane błędy.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu Prawa zamówień publicznych.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykłady, ćwiczenia oraz dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT