Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Profilowanie klientów Powiatowego Urzędu Pracy

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie skierowane jest do pracowników publicznych służb zatrudnienia i ma na celu:
• Przedstawienie i zapoznanie uczestników z metodami profilowania osób bezrobotnych w wybranych krajach OECD;
• Pozyskanie wiedzy na temat rodzajów profilowania, jakie można stosować w pracy z klientami PUP;
• Wskazanie na rolę metody profilowania oraz  jego zalety i wady ze wskazaniem na dobre praktyki realizowane przez inne urzędy pracy w tym zakresie;
• Nabycie umiejętności wczesnej identyfikacji osób zagrożonych długotrwałym bezrobociem.

Ramowy program szkolenia.

1. Teoretyczne aspekty długotrwałego bezrobocia;

2. Miary opisujące sytuację na rynku pracy;

3. Wybrane teorie wyjaśniające długotrwałe bezrobocie;

4. Ocena motywacji do poszukiwania pracy;

5. Segmentacja osób bezrobotnych;

6. Metoda ekspercka / ocena ryzyka przez pracownika urzędu/ - sposób przeprowadzania, wady i zalety;

7. Metoda ekonometryczna - sposób przeprowadzania, wady i zalety;

8. Metoda selekcji grupowej sposób przeprowadzania, wady i zalety;

9. Podstawy profilowania;

10. Wczesna interwencja i identyfikacja osób bezrobotnych;

11. Istota profilowania;

12. Właściwy moment przeprowadzenia procedury profilowania;

13. Kształcenie umiejętności diagnozowania klienta;

14. Tworzenie Indywidualnych Planów Działania;

15. Kwestionariusz profilowania pomocy;

16. Identyfikacja osób szczególnie zagrożonych długookresowym bezrobociem a Europejska Strategia Zatrudnienia;

17. Podejścia do profilowania w wybranych krajach OECD.

Informacja o prelegencie.

Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu profilowania klientów Powiatowego Urzędu Pracy.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Zajęcia w niewielkim stopniu oparte będą na wykładzie z prezentacją multimedialną.  W swojej głównej części będą miały charakter ćwiczeń i warsztatów opartych na przykładach zaproponowanych przez trenera lub po wcześniejszym uzgodnieniu, przygotowanych zgodnie z  rzeczywistą  problematyką firmy.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT