Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz wszystkich doradców klienta.

Celem szkolenia jest: 

• Przedstawienie i zapoznanie uczestników z metodami profilowania osób bezrobotnych w wybranych krajach OECD;

• Pozyskanie wiedzy na temat rodzajów profilowania, jakie można stosować w pracy z klientami PUP;

• Wskazanie na rolę metody profilowania oraz  jego zalety i wady ze wskazaniem na dobre praktyki realizowane przez inne urzędy pracy w tym zakresie;

• Zapoznanie z rozporządzeniem   MPiPS w sprawie profilowania pomocy dla osób bezrobotnych.

 Ramowy program szkolenia.
 

1. Teoretyczne aspekty długotrwałego bezrobocia.

2. Ocena motywacji do poszukiwania pracy.

3. Metoda ekspercka / ocena ryzyka przez pracownika urzędu/ - sposób przeprowadzania, wady i zalety.

4. Metoda ekonometryczna - sposób przeprowadzania, wady i zalety.

5. Metoda selekcji grupowej sposób przeprowadzania, wady i zalety.

6. Rozporządzenie MPiPS w sprawie profilowania pomocy dla osób bezrobotnych.

7. Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem profilowania pomocy dla osób bezrobotnych oraz przygotowania i realizacji IPD.

8. Istota profilowania.

9. Właściwy moment przeprowadzenia procedury profilowania.

10. Kształcenie umiejętności diagnozowania klienta a tworzenie Indywidualnych Planów Działania.

11. Kwestionariusz profilowania pomocy.

12. Podejścia do profilowania w wybranych krajach OECD.

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu pomocy dla osób bezrobotnych.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia:Warsztat, dyskusje moderowane, pogadanka heurystyczna, metaplan, mini wykłady, case study,  metoda analizy przypadków, dyskusja podsumowująca.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT