Szkolenie zamknięte Kategoria:

Rachunki bankowe w praktyce

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z uregulowaniami prawnymi dot. rachunków bankowych, rodzajami rachunków bankowych, ich zakładaniem i likwidacją (w tym m.in. formą i elementami umowy rachunku bankowego), wzajemnymi relacjami na płaszczyźnie bank-posiadacz rachunku (w tym obowiązkami i uprawnieniami stron stosunku rachunku bankowego), a ponadto omówienie zagadnienia egzekucji z rachunku bankowego.

Adresaci: pracownicy banków, podmiotów za pośrednictwem których bank wykonuje czynności bankowe, osoby zainteresowane zakładaniem, funkcjonowaniem rachunków bankowych.

 

Program szkolenia:

 1. Umowa rachunku bankowego (regulacja prawna, pojęcie rachunku bankowego, podmioty stosunku rachunku bankowego, forma i zawarcie umowy, charakter oraz elementy umowy rachunku bankowego);
 2. Obowiązek w zakresie posiadania rachunku bankowego ( fakultatywność i obligatoryjność zawarcia umowy);
 3. Rodzaje rachunków bankowych (rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze; rachunki lokat terminowych; rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, rachunki terminowych lokat oszczędnościowych; rachunki powiernicze i inne- otwarty katalog rachunków bankowych, inne rachunki nie będące rachunkami bankowymi;
 4. Obowiązek banku zachowania szczególnej staranności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa depozytów;
 5. Uprawnienia posiadacza rachunku bankowego-zakres swobody dysponowania środkami, pełnomocnictwo do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku;
 6. Rachunek wspólny;
 7. Rachunek bankowy dla małoletniego;
 8. uprawnienie banku do wydania posiadaczowi rachunku oszczędnościowego potwierdzenia zawarcia umowy w postaci imiennej książeczki oszczędnościowej lub innego imiennego dokumentu, umorzenie utraconych dokumentów;
 9. Śmierć posiadacza rachunku bankowego:
 1.  Rozwiązanie, wygaśnięcie umowy rachunku bankowego;
 2.  Egzekucja z rachunków bankowych, środki zwolnione od zajęcia;
 3. Dyskusja.

Informacje o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu rachunków bankowych.

 

Czas szkolenia: 4-5 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, dyskusja.

Kwalifikacje: Certyfikat dla każdego uczestnika.

KONTAKT