Szkolenie zamknięte Kategoria:

Realizacja budowlanego procesu inwestycyjnego – problematyka cywilnoprawna z perspektywy generalnego wykonawcy

 Szkolenie dotyczy sposobów rozwiązywania praktycznych problemów napotykanych przez osoby kierujące realizacją kontraktów budowlanych z ramienia generalnego wykonawcy ukierunkowanych na uzyskanie możliwie najlepszej sytuacji prawnej w sporach z podwykonawcami i inwestorem. Celem szkolenia jest udzielenie praktycznych wskazówek co do sposobu postępowania i procedur w stosunkach z inwestorem, projektantem i podwykonawcami w celu jak najlepszego zabezpieczenia interesów generalnego wykonawcy w najbardziej typowych sytuacjach występujących w trakcie realizacji inwestycji budowlanych. Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej występującej z ramienia generalnego wykonawcy – kierownicy budów, kierownicy projektów, dyrektorzy zespołów budów. 

 

Program szkolenia.  

1) Odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej i negatywne skutki finansowe takich wad.

2) Gwarancja zapłaty za roboty budowlane w rozumieniu art. 6491 i nast. k.c. – jak się przed nią bronić w relacjach z podwykonawcami i jak wykorzystać w relacjach z inwestorem.

3) Kaucja gwarancyjna – zasady prawidłowego postępowania i dokonywania potrąceń z kaucji gwarancyjnej.

4) Zasady korzystania z wykonawstwa zastępczego i prawa do ograniczania zakresu rzeczowego robót w umowach podwykonawczych.

5) Rozbieżności pomiędzy kosztorysem/przedmiarami a dokumentacją projektową na gruncie umów o roboty budowlane zawieranych w trybie udzielenia zamówienia publicznego.

6) Zasady odpowiedzialności solidarnej GW i Inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom.

7) Istotne aspekty Prawa zamówień publicznych mające wpływ na realizację zadania inwestycyjnego – anektowanie umowy z Inwestorem a art. 144 ust. 1 PZP.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu budowlanego procesu inwestycyjnego.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe – 16 godzin zegarowych.

Forma szkolenia: Wykład poparty praktycznymi przykładami + analiza przypadków z własnego doświadczenia, dyskusja z uczestnikami i odpowiedzi na stawiane przez nich pytania.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT