Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Regulamin Pracy oraz Regulamin Wynagrodzeń i Premiowania jako podstawowe narzędzie polityki kadrowej

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie skierowane jest do pracodawców, osób prowadzących własną działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników; kadr zarządzających, HR; osób, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę do rozpoczęcia pracy w działach kadr; pracowników biur rachunkowych, ośrodków szkoleniowych, osób pragnących poznać sprawę od strony praktycznej  lub zaktualizować wiedzę z tematyki objętej szkoleniem.
 

Celem niniejszego szkolenia jest kompleksowe i praktyczne omówienie obowiązujących przepisów w zakresie sporządzania Regulaminu Pracy I Regulaminu Wynagrodzeń I Premiowania oraz najważniejszych zagadnień z zakresu prawidłowego ich egzekwowania w świetle aktualnych  przepisów prawa oraz przyswojenie niezbędnej każdemu przedsiębiorcy wiedz dotyczącej organizacji firmy. Uczestnicy poznają zasady interpretacji przepisów prawa oraz praktyczne sposoby stosowania prawa w kontekście mogącej się pojawić kontroli. Szkolenie przygotowywane jest w oparciu o aktualny stan prawny, literaturę przedmiotu, orzecznictwo sądowe oraz własne doświadczenia wskazaniem na dobre praktyki realizowane przez inne urzędy pracy w tym zakresie.

 

Ramowy program szkolenia.

1.Przedmiot regulaminu pracy i regulaminu wynagrodzeń i premiowania.

2.Obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy i regulaminu wynagrodzeń i premiowania a odpowiedzialność przedsiębiorcy.

3.Postanowienia jakie musi zawierać regulamin pracy i regulamin wynagrodzeń i premiowania – omówienie praktycznych aspektów na przykładach.

4.Zapisy niedozwolone i zabronione w regulaminie pracy i regulaminie wynagrodzeń i premiowania zgodnie z art. 108 Kodeksu Pracy z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników.

•organizacja pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,

•systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy,

pora nocna,

•termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,

•wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom,

•rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego,

•wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe,

•obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,

•przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy,

•informacje o karach stosowanych.

5.Tryb ustalenia regulaminu pracy i regulaminu wynagrodzeń i premiowania.

6.Wejście w życie regulaminu pracy i regulaminu wynagrodzeń i premiowania.

7.Porady prawne w kwestiach regulaminu pracy i regulaminu wynagrodzeń i premiowania.

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu regulaminu pracy.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład z prezentacją, pytania i odpowiedzi, dyskusja, rozwiązywanie kazusów, konsultacje indywidualn.e

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT