Szkolenie zamknięte Kategoria:

Rozliczanie czasu pracy

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych podniesieniem wiedzy dotyczącej rozliczania czasu pracy, pracodawców, pracowników działów personalnych. Celem szkolenia jest zapoznanie się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi rozliczania czasu pracy oraz interpretacjami PIP oraz MPiPS, oraz podniesienie poziomu wiedzy w zakresie rozliczania czasu pracy.

 

Program szkolenia.

I. Przepisy prawne regulujące "czas pracy".

II. Podstawowe pojęcia dotyczące "czasu pracy".

1. Pozostawanie pracownika w dyspozycji pracodawcy,

2. Przerwy w pracy zaliczane do czasu pracy,

3. Przerwy w pracy nie zaliczane do czasu pracy,

4. Doba pracownicza,

5. Tydzień pracowniczy,

6. Wymiar czasu pracy,

7. Praca zmianowa,

8. Rozkład czasu pracy,

9. Okresy rozliczeniowe,

10. Normy czasu pracy,

11. Normy czasu pracy dla pracownika niepełnoetatowego,

12. Zapisy o czasie pracy w informacji o warunkach zatrudnienia.

III. Czas pracy pracowników niepełnoetatowych.

1. Postanowienia o czasie pracy w umowach o pracę,

2. Wyznaczanie limitu godzin w umowie dla niepełnoetatowca,

3.Iile godzin może pracować niepełnoetatowiec aby nie przekroczyć ustalonego limitu godzin?

4. Kiedy u niepełnoetatowca powstaną nadgodziny?

5. Rekompensowanie przekroczeń godzin ponadnormatywnych,

6. Organizacja czasu pracy pracownika niepełnoetatowca.

IV. Obliczanie wymiaru czasu pracy.

1. Wymiar czasu pracy w poszczególnych okresach rozliczeniowych,

2. Wymiar czasu pracy dla pracowników w "ruchu ciągłym",

3. Wpływ "obniżenia etatu w trakcie miesiąca" na wymiar czasu pracy,

4. Wymiar czasu pracy dla pracownika "niepełnoetatowego",

5. Wymiar czasu pracy pracownika "niepełnosprawnego".

V. Systemy i rozkłady czasu pracy.

1. Wprowadzenie odpowiednich zapisów dotyczących systemów czasu pracy w przepisach wewnątrzzakładowych,

2. Równoważny system czasu pracy.

3. Ruch ciągły.

4. Przerywany system czasu pracy.

6. Indywidualny rozkład czasu pracy.

7. System skróconego tygodnia pracy.

8. System pracy weekendowej.

9. Podsumowanie - jak planować pracę w zależności od stosowanego systemu czasu pracy?

10. Dyżur pracowniczy.

11. Praca zmianowa w różnych systemach czasu pracy.

VI. Ewidencja czasu pracy.

1. Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy (stanowisko PIP).

2. Obowiązek prowadzenia list obecności.

3. Dla jakich pracowników pracodawca jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy?

4. Elektroniczna ewidencja czasu pracy.

5. Ewidencjonowanie godzin przepracowanych podczas delegacji.

6. Skutki braku ewidencji czasu pracy.

7. Przez jaki okres powinna być przechowywana ewidencja związana z czasem pracy?

VII. Okresy odpoczynku.

1. Prawo pracownika do odpoczynku.

2. Odpoczynek dobowy.

3. Odpoczynek tygodniowy.

4. "Dyżur" a prawo do odpoczynku.

5. Prawo do odpoczynku po "podróży służbowej".

VIII. Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy.

1. Kiedy trzeba tworzyć harmonogram czasu pracy?

2. Kiedy pracodawca nie ma obowiązku sporządzania harmonogramu czasu pracy?

3. Na jaki okres powinny być sporządzane harmonogramy czasu pracy?

4. Co powinien zawierać dobrze sporządzony harmonogram?

5. Z jakim wyprzedzeniem należy podać do wiadomości pracownika harmonogram?

6. W jaki sposób należy dokonać zmian w sporządzonym harmonogramie czasu pracy (stanowisko PIP)?

7. Harmonogram pracownika niepełnoetatowego.

IX. Praca w godzinach nadliczbowych.

1. Kiedy pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych?

2. Dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych.

3. Kto nie może wykonywać pracy w godzinach nadliczbowych?

4. Roczny limit godzin nadliczbowych (stanowisko PIP).

5. Dodatki do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

6. Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych.

7. Rekompensowanie pracy w "dniu wolnym".

8. Udzielenie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym a liczba przepracowanych godzin w okresie rozliczeniowym.

9. Rozliczenie nadgodzin niepełnoetatowca.

10. Ustalenie "normalnego" wynagrodzenia za pracę.

11. Ustalenie wysokości "dodatku" za godziny nadliczbowe.

12. Zasady obliczania wynagrodzenia za czas dyżuru.

13. Zasady rekompensaty naruszenia doby pracowniczej.

X. Praca w porze nocnej.

1. Jakie godziny obejmuje praca w porze nocnej?

2. Skutki braku wprowadzenia godzin nocnych.

3. Osoby objęte zakazem pracy w porze nocnej.

4. Ustalenie "dodatku" za pracę w porze nocnej.

5. Ustalenie "ryczałtu" za pracę w porze nocnej.

XI. Praca w niedziele i święta.

1. Dopuszczalność pracy w niedziele i święta.

2. Ustalenie godzin pracy w niedziele.

3. Zakaz pracy w placówkach handlowych w święta.

4. Rekompensowanie pracy w niedziele i święta.

5. Ile dodatków należy wypłacić za pracę w niedzielę i święta (stanowisko PIP, MPiPS oraz SN)?

6. Praca w święto przypadająca w dniu wolnym (stanowisko GIP).

7. Korzystanie z niedzieli wolnej od pracy.

XII. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy oraz kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych.

1. Definicja pracowników zarządzających.

2. Kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych.

3. Nadgodziny dla pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy.

4. Czy pracownik zarządzający ma prawo do dnia wolnego za pracę w dniu wolnym od pracy, niedzielę lub święto?

5. Prowadzenie ewidencji czasu pracy.

6. Nadgodziny głównej księgowej.

XIII. Konsekwencje dla pracodawcy w razie naruszenia przepisów o czasie pracy.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu rozliczania czasu pracy.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Warsztaty praktyczne.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT