Szkolenie zamknięte Kategoria:

Rozliczanie wynagrodzeń w sytuacjach wątpliwych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają co najmniej podstawową wiedzę z naliczania wynagrodzeń chcących pogłębić swoją wiedzę na temat rozliczania wynagrodzeń, osób pracujących w działach płacowych, jak i doświadczonych praktyków naliczania płac.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy z naliczania wynagrodzeń w sytuacjach wątpliwych, które niekiedy nie mają wprost odniesienia do przepisów prawnych. Przepisy dotyczące wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy są trudne do odczytania nie tylko dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z płacami, lecz także dla osób stosujących je na co dzień. Niejednokrotnie sprawiają problem w ich praktycznym wdrożeniu w życie.

Ramowy program szkolenia.

I. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń oraz zasiłków chorobowych.

1. Składniki wynagrodzenia podlegające i niepodlegające ochronie.

2. Pojęcie zaliczki pieniężnej.

3. Ustalenie kwoty wolnej od potrąceń w przypadku rozwiązania umowy o pracę w trakcie miesiąca kalendarzowego.

4. W jakich sytuacjach dokonujemy pomniejszenia kwoty wolnej od potrąceń?

5. Ustalenie kwoty wolnej od potrąceń w razie dwukrotnej wypłaty wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego.

6. Dokonywanie potrąceń ze świadczeń socjalnych (Stanowisko MPiPS).

7. Potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia. 

8. Ustalenie kwoty do potrącenia w przypadku

II. Wynagrodzenie za część miesiąca.

1. Wynagrodzenie za część miesiąca pracownika.

2. Zmiana etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego.

3. Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego (podwyżka lub obniżka wynagrodzenia).

4. Zmiana sposobu wynagradzania w trakcie miesiąca kalendarzowego (zmiana stałej stawki zaszeregowania na stawkę godzinową).

5.Wynagrodzenie za 1 dzień pracy w przypadku choroby trwającej 30 dni kalendarzowych.

III. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.

1. Ustalenie wynagrodzenia w przypadku odebrania "czasu wolnego" na wniosek i bez wniosku pracownika.

2. Odebranie przez pracownika czasu wolnego w innym miesiącu niż nadgodziny a wypłata "normalnego wynagrodzenia" za ten miesiąc.

3. Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia w miesiącu, w którym pracownik odbiera czas wolny z tytułu wypracowanych nadgodzin.

4. Jakie składniki wynagrodzenia wchodzą do obliczenia dodatku za nadgodziny, a jakie przy obliczaniu normalnego wynagrodzenia za pracę?

5. Ustalenie wynagrodzenia za nadgodziny w przypadku wypłaty za ostatni dzień okresu rozliczeniowego.

IV. Wynagrodzenie za urlop i inne nieobecności w pracy.

1. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

2. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.

3. Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy w razie zaprzestania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia.

4. Wynagrodzenie za inne nieobecności w pracy.

V. Podstawa zasiłku chorobowego.

1. W jakich sytuacjach należy uzupełnić wynagrodzenie za dany miesiąc?

2. Uwzględnianie nagród i premii (kiedy należy uzupełnić a kiedy przyjąć w kwocie faktycznie wypłaconej).

3. Podstawa w przypadku wypłaty wynagrodzenia z opóźnieniem.

4. Przeliczanie podstawy w przypadku zaprzestania wypłaty danego składnika wynagrodzenia.

VI. Koszty uzyskania przychodu i zaliczka na podatek dochodowy.

1. Skutki spóźnionego złożenia przez pracownika PIT-2.

2. Możliwość zaprzestania potrącania ulgi podatkowej w trakcie roku kalendarzowego.

3. Kup i zaliczka na podatek w przypadku kilkukrotnej wypłaty wynagrodzenia w danym miesiącu kalendarzowym.

4. Kup i zaliczka na podatek w przypadku wypłaty wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy.

5. Kup i zaliczka na podatek w przypadku przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim i otrzymywania z tego tytułu zasiłku chorobowego.

6. Możliwość obniżenia kup do wysokości przychodu.

7. Kup i zaliczka na podatek w przypadku zawarcia z pracownikiem kilku umów o pracę.

8. Kup i zaliczka na podatek w przypadku gdy pracownik wykonuje pracę u innego pracodawcy.

 

Informacja o prelegencie.

Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu rozliczania wynagrodzeń.


Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Warsztaty praktyczne.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT