Szkolenie zamknięte Kategoria:

Solidarna odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy

Szkolenie jest skierowane do uczestników procesu budowlanego, w szczególności inwestorów, generalnych wykonawców, wykonawców, podwykonawców i dalszych podwykonawców robót.

Celem szkolenia jest przedstawienie bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego ustanawiających solidarną odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy oraz przepisów nowej ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz przykładami zapisów umownych  zabezpieczających interesy zamawiającego przed ryzykiem tzw. podwójnej płatności.

Ramowy program szkolenia.

1. Prawna podstawa solidarnej odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy [przepisy kodeksu cywilnego a przepisy nowej ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców].

2. Wyjaśnienie zasad i mechanizmu solidarnej odpowiedzialności za wynagrodzenie podwykonawców.

3. Warunki konieczne do powstania solidarnej odpowiedzialności, jej zakres i moment powstania.

4. Formy zabezpieczeń interesów inwestora, w tym analiza zapisów umownych mających na celu uniknięcie ryzyka „podwójnej” płatności wynagrodzenia przez inwestora – jak prawidłowo je sformułować.

5. Umowy o dzieło, umowy dostawy i umowy z podwykonawcami a solidarna odpowiedzialność za wynagrodzenie inwestora i generalnego wykonawcy.

6. Zasady dochodzenia roszczeń o zapłatę wynagrodzenia przez podwykonawców od inwestora / generalnego wykonawcy.

7. Sposoby „obrony” interesów inwestora w postępowaniu sądowym.

8. Tryb dochodzenia roszczeń na podstawie nowej ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.

9. Omówienie przykładów z praktyki.

10. Dyskusja i pytania związane z tematyką szkolenia.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu wynagrodzenia podwykonawcy.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 6 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu przeplatanego pytaniami i dyskusją uczestników. Wykładowca wykorzystuje prezentację multimedialną i flipchart w celu obrazowego przedstawienia omawianych zagadnień.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT