Szkolenie zamknięte Kategoria:

Specjalista ds. kadr i płac

Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą uzyskać wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu kadr, płac i rozliczania wynagrodzeń.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu organizacji i realizacji zadań w dziale kadr i płac, nauczenie praktycznych umiejętności prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapoznanie z narzędziami i metodami sporządzania listy płac i rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz z ZUS przy wykorzystaniu programów komputerowych.

Ramowy program szkolenia.

I. MODUŁ KADROWY.

 

1. Prawo Pracy.

2. Umowa o pracę.

3. Umowy cywilnoprawne.

4. Dokumentacja pracownicza.

5. Zmiana warunków umowy o pracę.

6. Urlopy pracownicze i zwolnienia z pracy.

7. Czas pracy.

8. Obowiązki pracownika i pracodawcy.

9. Odpowiedzialność materialna pracowników.

10. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.

11. Zatrudnianie pracowników młodocianych.

12. Rozwiązywanie stosunku pracy.

13. Obowiązki pracodawcy wobec ZUS.

14. Zasady rozliczania, opłacania składek oraz przekazywania dokumentów do ZUS.

15. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego.

16. Obowiązki pracodawcy wobec US.

 

II. MODUŁ PŁACOWY.

Wynagrodzenia i zasiłki:

1.  Pojęcie i podstawowe składniki wynagrodzenia za pracę.

2. Systemy prawne regulacji wynagrodzenia za pracę.

3. Zasady ustalania, wypłacania i naliczania wynagrodzeń.

4. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia.  

5. Fakultatywne składniki wynagrodzenia Premia a nagroda.

6. Potrącenia z wynagrodzenia pracownika.

7. Zawarcie dwóch umów o pracę z jednym pracownikiem – konsekwencja dla naliczenia płac i wypełnienia dokumentacji do ZUS.

8. Pracownik zatrudniony w kilku zakładach pracy.

9. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

10. Świadczenia na rzecz pracowników – zasady opodatkowania i oskładkowania ZUS.

12. Świadczenia z ZFŚS.

 

Zajęcia komputerowe.

Wykorzystanie programów kadrowo-płacowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Płatnik

 

1. Wprowadzenie danych osobowych pracowników do programu.

2. Sporządzenie i wydruk umowy o pracę.

3. Karta pracy – naliczenie wynagrodzenia za czas urlopu i choroby.

4. Wygenerowanie list płac.

5. Sporządzenie umów cywilno prawnych.

6. Wydruk rachunków do umowy zlecenie i o dzieło.

7. Deklaracje podatkowe.

8. Import danych do programu Płatnik.

9. Założenie kartotek ubezpieczeniowych.

10. Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych do ZUS: ZPA, ZFA, ZUA, ZZA, ZWUA.

11. Deklaracje rozliczeniowe: RCA, RSA, RZA, DRA.

12. Przekaz elektroniczny zestawów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS.

 

Informacja o prelegencie.

 Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu kadr i płac.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Warsztaty praktyczne.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT