Szkolenie zamknięte Kategoria:

Sprawozdawczość przedsiębiorców oraz gmin w zakresie gospodarki odpadami

Szkolenie jest skierowane do przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odprowadzania i gospodarowania odpadami, pracowników JST i ma na celu dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności  w zakresie realizacji obowiązku sprawozdawczości. Szkolenie koncentruje się na aspektach prawnych, proceduralnych, administracyjnych i organizacyjnych gospodarki odpadami i sprawozdawczości w dziedzinie gospodarki odpadami.

Ramowy program szkolenia.

1. Zestawienie obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki odpadami.

2. Kwartalne sprawozdanie do sporządzenia którego zobowiązany jest podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych- wzór, zasady wypełniania.

3. Kwartalne sprawozdanie do sporządzenia którego zobowiązany jest podmiot prowadzący działalność w zakresie odprowadzania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości- wzór i zasady wypełniania.

4. Poziomy recyklingu i odzysku odpadów komunalnych do osiągnięcia których zobowiązane są gminy i przedsiębiorcy oraz sankcje za nieosiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku nakładane na gminę i przedsiębiorców.

5. Sprawozdawczość z realizacji zadań z zakresu gospodarowania  odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji.

6. Sprawozdawczość z realizacji zadań z zakresu gospodarowania  komunalnymi – papier, metale, szkło, tworzywa sztuczne.

7. Sprawozdawczość z realizacji zadań z zakresu gospodarowania  komunalnymi – odpady budowlane i rozbiórkowych-zakres sprawozdania, limity dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

8. Roczne sprawozdanie organu jednostki samorządu terytorialnego- wzór  zasady wypełniania.

9. Kary ustalane w związku z nierzetelnym bądź nieterminowym sporządzeniem sprawozdań.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, casusy, warsztaty.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT