Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Stowarzyszenia, w świetle zmian ustawy – Prawo o stowarzyszeniach

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie ma na celu: zapoznanie uczestników ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1923), oraz obowiązkami wynikającymi z tych zmian, przy jednoczesnym kompleksowym omówieniu zagadnień dot. tworzenia, likwidacji i nadzoru nad stowarzyszeniami, ze szczególnym uwzględnieniem klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, przedstawienie uczestnikom aspektów praktycznych zw. z tworzeniem statutu i jego elementami.

 

Adresaci: Osoby zamierzające założyć stowarzyszenie, klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, przedstawiciele, członkowie, pracownicy stowarzyszeń, pracownicy organów nadzorujących.

 

Program szkolenia:

 1. Ogólne zasady związane ze zrzeszaniem się, charakterem i działalnością stowarzyszeń,zakaz ograniczania wolności zrzeszania się,  rodzaje zakazanych stowarzyszeń, pozaprawne ograniczenia zrzeszania się (warunki członkostwa wprowadzone statutem);
 2. Stowarzyszenie zwykłe, a stowarzyszenie „rejestrowe” w świetle zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1923); nowe możliwości dla stowarzyszeń zwykłych;
 3. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych, przekształcenie stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie;
 4. Zasady tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszenia;
 5. Praktyczne aspekty zw. ze stosowaniem ustawy prawo o stowarzyszeniach, w tym m.in. zakładanie, majątek, organy statutowe, rodzaje członkostwa, nadzór, likwidacja stowarzyszeń, na gruncie znowelizowanych przepisów;
 6. Zagadnienie realizowania uprawnień członkowskich w stowarzyszeniu przez pełnomocnika;
 7. Statut stowarzyszenia (wymogi formalne, zasady konstruowania funkcjonalnego statutu-obligatoryjne i fakultatywne postanowienia statutu), zmiany statutu, najczęstsze błędy przy tworzeniu statutu, statut a inne akty wewnętrzne stowarzyszenia, praktyczne problemy w funkcjonowaniu stowarzyszenia zw. z niedoregulowaniem materii statutowej;
 8.  Pozostałe dokumenty niezbędne do rejestracji stowarzyszenia skutki wpisu do KRS;
 9. uczniowskie kluby sportowe oraz inne kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia (instytucja i cele klubu sportowego, zakładanie, nadzór, likwidacja), prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej;
 10. dyskusja;
 11. Obowiązek dostosowania statutów stowarzyszeń do wymagań wprowadzonych ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz.1923); obowiązek wpisu do ewidencji dotychczasowych stowarzyszeń zwykłych, terminy dokonania zmian.

Informacje o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa o stowarzyszeniach.

 

Czas szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia:Wykład, dyskusja.

Kwalifikacje: Certyfikat dla każdego uczestnika.

KONTAKT