Szkolenie zamknięte Kategoria:

Strategie i sposoby budowania długoterminowych relacji z klientem w aspekcie wielokulturowości, obsługa klienta

Szkolenie jest przeznaczone dla handlowców, firm obsługujących transakcje międzynarodowe.

Celem szkolenia jest:

1. Zapoznanie się ze sposobami pozyskiwania informacji o rynkach docelowych i działających na nich przedsiębiorstw, wyszukiwanie informacji o firmach reprezentujących poszczególne branże i formy działalności, rodzajami i specjalizacją pośredników występujących w transakcjach zagranicznych.

 

2. Omówienie zasad korespondencji handlowej (zapytanie ofertowe, oferta, zamówienie, potwierdzenie zamówienia, dokumentacja handlowa itd.).

Poznanie podstawowych zasad i sposobów negocjacji handlowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki komunikacji i negocjacji międzykulturowych.

 

3. Zapoznanie się z cechami charakterystycznymi kontrahentów z krajów WNP, wybranych krajów Unii Europejskiej, krajów bałkańskich.

 

4. Omówienie podstawowych kwestii dotyczących polityki skutecznego przewidywania sytuacji ryzykogennych oraz działania w warunkach ryzyka (polityki zarządzania ryzykiem):

- przedstawienie i omówienie ryzyk o charakterze handlowym, politycznym, społecznym, gospodarczym, ryzyko wystąpienia siły wyższej (force majeur), które mogą mieć miejsce podczas procesu przygotowania i realizacji transakcji w handlu zagranicznym;

- pokazanie metod zabezpieczania się przed możliwymi skutkami ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk związanych z nieodpowiednim wyborem kontrahenta zagranicznego, złym przygotowaniem i realizacji transakcji zagranicznych.

 

5. Omówienie kwestii dotyczących obsługi klienta zagranicznego, sposobów budowania pozytywnych i długoterminowych relacji handlowych.

Ramowy program szkolenia.

Określenie pojęcia handlu zagranicznego.

Podstawowe kwestie marketingu międzynarodowego.

Pozyskiwanie informacji o rynku docelowym.

Wybór strategii działania na rynku zagranicznym i kanału dystrybucji.

Pośrednicy w handlu zagranicznym.

Badanie rynków zagranicznych i pozyskiwanie informacji o ewentualnych partnerach handlowych.

     Badania strukturalne.

     Badania koniunkturalne.

     Badania elementów marketingu (marketing-mix).

Reklama, promocja, wizytacja rynków zagranicznych.

Podstawowe elementy korespondencji z kontrahentami zagranicznymi.

 

Istota negocjacji.

Model twardy, model miękki, model rzeczowy (Harwardzki Model

Negocjacji).

 

Etapy procesu negocjacji.

  1. Przygotowanie do negocjacji. Etap przednegocjacyjny. BATNA.
  2. Otwarcie procesu negocjacji. Spotkanie. Podanie pierwszych ofert. Prezentacja produktu lub usługi.
  3. Negocjacje właściwe.
  4. Zamknięcie negocjacji.
  5. Post-negocjacje, analiza post factum.

 

Specyfika negocjacji międzynarodowych.

Charakterystyka wymiarów kultur.

  1. Nastawienie Propartnerskie - Nastawienie Protransakcyjne;
  2. Ceremonialność – Nieceremonialność;
  3. Monochroniczność - Polichroniczność;
  4. Powściągliwość - Ekspresyjność.

 

Omówienie cech charakterystycznych dla negocjatorów z wybranych krajów i kręgów kulturowo-cywilizacyjnych (kraje WNP, UE, kraje bałkańskie / opcjonalnie: kraje arabskie, Ameryki Północnej i Południowej, Azji Wschodniej – Japonia, Chiny, Korea).

 

Zarządzanie ryzykiem w transakcjach handlowych, sprawdzenie wiarygodności kontrahenta zagranicznego.

 

Obsługa klienta, strategie i sposoby budowania pozytywnych i długoterminowych relacji handlowych.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu budowania długoterminowych relacji z klientem.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty, case studies.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT