Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Trening kompetencji w zakresie gender dla pracownic/ków socjalnych

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Uczestnicy/czki zyskają wiedzę na temat znaczenia płci społeczno-kulturowej w życiu społecznym, zdobędą umiejętności diagnozowania sytuacji w organizacji z perspektywy gender, zdobędą umiejętność zastosowania wiedzy na temat płci społeczno-kulturowej w pracy zawodowej oraz nabędą specyficzną wrażliwość na potrzeby beneficjentek i beneficjentów udzielanej pomocy.

 

Ramowy program szkolenia.

WIEDZA.

1.Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – podstawowe informacje

• Gender a sex, stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja;

• Społeczne, ekonomiczne i osobiste konsekwencje stereotypów i tradycyjnego podziału ról

• Równouprawnienie a równość

• Polityki równościowe – wdrażanie; przykłady dobrych praktyk

UMIEJĘTNOŚCI.

1.Kompetencja zawodowa:

- Perspektywa gender w pracy socjalnej,

- Klient/klientka, beneficjent/beneficjentka pomocy społecznej – specyfika potrzeb, specyfika działań,

- Rozpoznawanie problemów, analiza genderowa i opracowywanie adekwatnych rozwiązań.

2.Kompetencja w zakresie metod:

- Wykorzystanie analiz genderowych w pracy socjalnej,

- Wyszukiwanie i ocena źródeł wiedzy na temat płci społeczno-kulturowej,

- Kreatywne rozwijanie nowych metod pracy.

3.Kompetencja społeczna:

- Jak budować konstruktywne relacje zawodowe w oparciu o zasadę poszanowania różnorodności?

- Radzenie sobie z problemami i konfliktami w zróżnicowanym środowisku.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu gender.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja oraz dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT