Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Ubezpieczanie transakcji handlowych

Kategoria: Prawne

Szkolenie jest skierowane do wszystkich  przezornych i rozsądnych przedsiębiorców, osób odpowiedzialnych za zawieranie umów, zarządów, kadry kierowniczej.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności stosowania aktualnych uregulowań prawa w celu  zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zawieranych transakcji.

Ramowy program szkolenia.
 

Dzień I.

 

1. Pojęcie i rodzaje kontraktów handlowych, zawarcie kontraktu handlowego, wykonanie zobowiązań kontraktowych, skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań kontraktowych,

2. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika,

3. Zabezpieczanie należności pieniężnych ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bankowej i gwarancji ubezpieczeniowej,

4. Klasyfikacja ubezpieczeń finansowych,

5. Konstrukcje prawne ubezpieczeń finansowych,

6. Nabycie ochronny ubezpieczeniowej,

7. Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczyciela,

8. Wybrane zagadnienia związane z niestandartowymi zakresami i sposobami ubezpieczenia mienia,

9. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

10. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt,

11. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,

12. Ubezpieczenie maszyn od awarii,

13. Ubezpieczenie mienia w transporcie,

14. Ubezpieczenie od następstw umyślnej ingerencji  w produkt.

 

Dzień II 

 

15. Ubezpieczenie od utraty zysku:

a) przychody, koszty i zysk operacyjny przedsiębiorstwa,

b) elementy decydujące o zakresie i adekwatności ubezpieczenia od utraty zysku,

c) odpowiedzialność za szkodę w zysku, ustalenie wartości szkody i wysokości odszkodowania.

16. Ubezpieczenie przerw w działalności gospodarczej (business interruption ).

17. Ubezpieczenie nieprzewidzianych wydatków handlowych.

18. Ubezpieczenie stałych wydatków ogólnych.

19. Ubezpieczenie od ryzyka utraty zatrudnienia.

20. Podstawowe zasady ubezpieczeń kredytowych.

21. Ubezpieczenie kredytu dostawcy w obrocie krajowym i międzynarodowym,

22. Ubezpieczenie Kredytu bankowego.

23. Ubezpieczenia Computer Crime.

24. Ubezpieczenie Professional Liability.

25. Ubezpieczenie członków zarządu i rady nadzorczej.

26. Ubezpieczenia od sprzeniewierzenia ( Fidelity ).
 

Informacja o prelegencie.

Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu ubezpieczenia transakcji handlowych.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, ćwiczenia.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT