Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Windykacja wierzytelności powstałych z tytułu wynajmu lokali komercyjnych

Kategoria: Szkolenia otwarte

Zadaniem szkolenia jest przekazanie informacji z zakresu windykacji ogólnej, jak również windykacji wierzytelności, jakie powstały w wyniku wynajmu powierzchni komercyjnych. Adresatami szkolenia są właściciele i zarządcy nieruchomości komercyjnych, osoby odpowiedzialne za windykację w firmach wynajmujących nieruchomości komercyjne, dyrektorzy administracyjni, facility menagerowie, property managerowie, kierownicy obiektów handlowych.

 Program szkolenia.

 I. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI JAKO PROCES.
Strony stosunku zobowiązaniowego, co to jest windykacja?, dlaczego ludzie nie płacą? (hierarchia płatności, przeciąganie, gra, uwarunkowania społeczne, typy dłużników (biedacy, gracze, fraudzi – wizjonerzy i problematycy), gry dłużników (na czas, strategia, inni wierzyciele, najpierw im zapłacę, reklamacja, zasada - mnie nie zapłacili, to ja wam nie zapłacę, zapomniałem, często wyjeżdżam, granie ”głupiego”, pan niedostępny, kontr natarcie (groźby, wyzwiska, krytyka), co robimy źle? – jak zachęcamy do przeciągania płatności? (uzależnienie od firmy, brak procedur, bałagan, długi czas reakcji, niekonsekwencja, przewidywalność).

 II. PRAWNE ASPEKTY ZAWIERANIA UMÓW NAJMU.
Przedstawienie zapisów umowy, oraz ich analiza pod względem prawnym. Zapisy zabezpieczające (analiza zapisów umowy nr 1).
1. Przeznaczenie lokalu (biurowe, handlowe itp.).
2. Sprzedaży alkoholu - wymagana zgoda Wynajmującego.
3. Obowiązek pozwoleń po stronie Najemcy.
4. Termin wydania lokalu.
5. “Najemca zna stan lokalu”.
6. Wysokość czynszu (rozbicie czynsz + opłata eksploatacyjna).
7. Możliwości zabezpieczenia (kaucja, weksel, gwarancja bankowa, przewłaszczenie na zabezpieczenie).
8. Odsetki (ustawowe, umowne, ustawa ”antylichwiarska”).
9. Przerwy w dostawie mediów.
10. Zawiadomienie o awarii.
11. Pisemne powiadomienie o zamiarze wynoszenia sprzętów z lokalu (w/zw z art — 670 KC).
12. Wprowadzenie regulaminu budynku.
13. Podnajem lokalu tylko za zgodą.
14. Zniesienie odpowiedzialności za wniesione mienie.
15. Okres zawarcia umowy (określony, nieokreślony – skutki takiego zapisu).
16. Możliwości wypowiedzenia (zasady kodeksowe).
17. Rozwiązanie natychmiastowe.
18. Kary umowne.
19. Wysokość kar umownych i ustawowych przy wypowiedzeniu umowy zawartej na czas określony.
20. Rozwiązanie za porozumieniem.
21. Opuszczenie po zapłaceniu za okres wypowiedzenia.
22. Dostęp w okresie wypowiedzenia i w ciągu 6 miesięcy przed opuszczeniem w celu pokazywania potencjalnym najemcom.
23. Zapis o stanie niepogorszonym.
24. Konieczność sporządzenia protokołu zdawczo odbiorczego – zapis jednostronny.
25. Kara umowna za nieopuszczenie lokalu.
26. Zapisy koń­cowe (prorogacja).

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu windykacji wierzytelności.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Ogólną wytyczną sposobu prowadzenia szkolenia będzie kooperatywne uczenie się (co-operative learning). Tylko niewielkie części szkolenia będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład czy prelekcja). Do wiodących metod pracy z uczestnikami będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia praktyczne, dyskusja, burza mózgów.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.
Dokonano rejestracji zgłoszonego programu kształcenia w Ministerstwie Infrastruktury: Numer programu kształcenia - 4458
Program przeznaczony dla: - zarządców nieruchomości (grupy tematyczne: C1, C4, C10)
Data nadania numeru: 19 stycznia 2011 r.

KONTAKT