Szkolenie zamknięte Kategoria:

Współczesna biurowość

Szkolenie jest skierowane do pracowników administracji publicznej i pracowników sektora prywatnego, chcących zapoznać się szczegółowo z zasadami organizacji przyjaznej biurowości.

Celem szkolenia jest powiększenie wiedzy z zakresu współczesnej biurowości; poznanie narzędzi warunkujących wybór właściwego dla danej jednostki organizacyjnej systemu kancelaryjnego, chęć sprawnego/sprawniejszego radzenia sobie z prawidłowym prowadzeniem dokumentacji spraw w oparciu o normatywy kancelaryjno-archiwalne i przepisy prawne, dla sektora prywatnego stworzenie właściwych przepisów warunkujących rzetelne postępowanie z dokumentacją w firmie.

Ramowy program szkolenia.

1. Dokument a dokumentacja.

2. Typy i rodzaje współczesnej dokumentacji.

3. Przepisy prawno-normatywne dotyczące zarządzania dokumentacją w podmiotach (ustawy, rozporządzenia, instrukcja kancelaryjna, wykazy akt, instrukcja archiwalna).

4. Struktura biurowości (kancelarii).

5. Systemy kancelaryjne (dziennikowy, bezdziennikowy).

6. Systemy EZD.

7. Sygnatury kancelaryjne (znak pisma, znak teczki, znak sprawy).

8. Klasyfikacja i kwalifikacja akt.

9. Procedury kancelaryjne – tworzenie i stosowanie.

10. Archiwizacja dokumentacji.

11. Organizacja i funkcjonowanie archiwum zakładowego.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu administracji.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, pogadanka, ćwiczenia praktyczne.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT