Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań edukacyjnych

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Finansowanie zadań oświatowych z budżetu państwa daje możliwość zapewnienia realizacji przez samorządy podstawowych, obligatoryjnych zadań z zakresu edukacji. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników administracji publicznej.

 

Program szkolenia.


1. Stanowienie aktów prawnych przez jednostki samorządu terytorialnego.
2. Źródła stanowienia prawa miejscowego w zakresie edukacji.
3. Kompetencje organu stanowiącego (rady gminy, powiatu, sejmiku województwa) w zakresie oświaty, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
3.1. Ustalanie sieci szkół, zezwalanie na założenie szkoły publicznej innym, niż samorządy, organom.
3.2. Likwidacja szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
3.3. Przekazywanie prowadzenia małych szkół osobie prawnej lub fizycznej.
3.4. Przekształcenie własnych szkół i placówek.
3.5. Ustalenie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego. 
3.6. 0rganizacja zewnętrznej obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek.
3.7. Ustalenie zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych.
3.8. Ustalanie regulaminu pomocy materialnej dla uczniów.
4. Kompetencje organu stanowiącego (rady gminy, powiatu, sejmiku województwa) w zakresie oświaty, na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

4.1. Kształtowanie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych.
4.2. Określanie niektórych zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli.
4.3. Ustalenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
4.4. Określanie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
4.5. Wyodrębnianie w budżecie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
4.6. Przeznaczanie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
5. Przyczyny negatywnych dla samorządów rozstrzygnięć nadzorczych wojewody w zakresie zgodności uchwał z przepisami prawa.

 

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu realizacji zadań edukacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład i dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT