Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz satysfakcjonująca współpraca z organizacjami związkowymi lub przedstawicielem załogi

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Fundusz świadczeń socjalnych jest podstawowym narzędziem pomocy socjalnej świadczonej na rzecz pracowników.  Tym bardziej cennym, iż w dobie finansowego kryzysu wielu rodzinom środki uzyskane z funduszu pozwalają na wypoczynek, na aktywność fizyczną i kulturalną, uzyskanie pożyczek mieszkaniowych czy bezzwrotnych zapomóg materialnych lub rzeczowych. Aby poprawnie gospodarować środkami funduszu niezbędna jest w tym zakresie znajomość przepisów prawnych oraz wiedza związana z zasadami współpracy z osobami, które wraz z pracodawcą współgospodarują środkami funduszu. Szkolenie skierowane jest do pracodawców,  pracowników zajmujących się działalnością socjalną w zakładach pracy, przedstawicieli związków zawodowych i przedstawicieli załogi oraz członków komisji socjalnych.

Program szkolenia.


1. Podmioty zobowiązane do tworzenia funduszu.

2. Przedmiot działalności socjalnej.

3. Wysokość corocznego odpisu podstawowego, w tym zwiększenia odpisu na osoby, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wysokość odpisu uznaniowego na emerytów i rencistów.

4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oświacie. Wysokość odpisu na nauczycieli, pracowników nie będących nauczycielami oraz emerytów i rencistów.

5. Wysokość odpisów.

6. Terminy przekazywania środków na wyodrębniony rachunek bankowy.

7. Sposób ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych.

8. Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

9. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

10. Preliminarz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, czyli plan działalności socjalnej w danym roku budżetowym.

11. Współpraca z organizacjami związków zawodowych, przedstawicielem załogi oraz komisją socjalną – nawiązanie poprawnych relacji, negocjacje, poszukiwanie korzystnych rozwiązań, osiąganie porozumienia, uprawnienia organizacji związkowej lub przedstawiciela załogi.

12. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w przepisach podatkowych.

13. Dokumentacja i ewidencja wydatków ponoszonych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z nową instrukcją kancelaryjną.

14. Ustawa o ochronie danych osobowych a konieczność pozyskania niezbędnych  informacji  o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika w celu przyznania ulgowych usług i świadczeń ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład połączony z prezentacją multimedialną, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT