Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Zamówienia publiczne w praktyce dla zamawiających

Kategoria: Szkolenia prawne

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy oraz praktycznych umiejętności związanych z właściwym prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników firm i instytucji, działów zamówień publicznych oraz finansowych, administracji państwowej i samorządowej, odpowiedzialnych za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ramowy program szkolenia (do uzgodnienia).

1. Procedury związane ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu ich udokumentowania.
3. Oszacowanie wartości zamówienia.
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
5. Wykluczenie wykonawcy z postępowania, przesłanki o odrzuceniu oferty i unieważnienie postępowania.
6. Regulamin ogłoszenia o zamówieniach publicznych.
7. Zasady i tryb udzielania zamówień publicznych.
8. Wadium.
9. Regulamin otwarcia ofert.
10. Analiza ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.
11. Zasady uzupełniania, wyjaśniania oraz poprawiania dokumentów ofertowych.
12. Zawarcie umowy i udzielenie zamówienia.
13. Środki ochrony prawnej.
14. Inne zagadnienia związane z udzielaniem zamówień.
15. Podsumowanie i dyskusja.

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim  doświadczeniem z zakresu zamówień publicznych.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja i dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT