Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych ze szczególnym uwzględnieniem korupcji i konfliktu interesów

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne - najważniejsze akty prawne/prawo unijne, krajowe i uregulowania wewnętrzne.
 2. Definicje podstawowych pojęć.
 3. Czynniki sprzyjające nadużyciom finansowym w wykorzystaniu środków unijnych.
 4. Typologia nadużyć finansowych i nieprawidłowości,  uchybienie, nieprawidłowość.
 5. Dotychczasowe doświadczenia instytucji związane ze stwierdzanymi nieprawidłowościami w Polsce - odpowiedzialność i wyciąganie konsekwencji.
 6. Kategorie sprawców nadużyć finansowych i korupcji: kategorie sprawców i ich charakterystyka, psychologia oszustwa w organizacji, motywy popełniania nadużyć.
 7. Charakterystyka różnych aspektów występowania konfliktu interesu.
 8. Profilaktyka wystąpienia nieprawidłowości i konfliktu interesu rola uregulowań wewnętrznych/procedur.
 9. Identyfikowanie obszarów szczególnie zagrożonych pojawieniem się nadużyć finansowych i konfliktu interesu w trakcie realizacji projektów unijnych.
 10. Odpowiedzialność za stwierdzenia nadużycia finansowe w toku realizacji projektów unijnych, Beneficjenta i jednostki w systemie/IZ,IP.
 11. Wykrywanie i identyfikowanie nadużyć finansowych i konfliktu interesów z uwzględnieniem obszarów zagrożeń nieprawidłowościami we wdrażaniu instrumentów finansowych.
 12. Postępowanie z informacjami o wystąpieniu zdarzeń korupcyjnych: obieg informacji, skrótowa ścieżka postępowania w przypadku zaistnienia konfliktu interesu.
 13. Regulacje prawne dotyczące przeciwdziałania konfliktowi interesu oraz właściwe wytyczne, jako narzędzie do wykrywania takich zjawisk.
 14. Mechanizmy zapobiegania konfliktowi interesu ze szczególnym uwzględnieniem PZP i Zasady Konkurencyjności.
 15. Procedura zawiadomienia organów ścigania o przestępstwie, sposoby powiadamiania organów ścigania o przestępstwie, nadużycia finansowego i konfliktu interesu o charakterze korupcjogennym.
 16. Analiza ryzyka nadużyć ,algorytmy ich mierzenia jako element poszukujący sygnałów ostrzegawczych i monitorowania.

Informacja o prelegencie:

Ekspert irmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zapobiegania i zwalczania nadużyć finansowych.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: wykład, prezentacja multimedialna.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT