Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Zarządzanie personelem

Kategoria: Szkolenia otwarte

Celem szkolenia jest uświadomienie ”ludzkich” aspektów zarządzania i odpowiedzialności ciążącej na kierowniku. Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do menadżerów średniego i wyższego szczebla.

 

Program szkolenia:

I. Kierowanie:
   a. Zadania i podstawowe funkcje kierownika,
   b. Kompetencje psychospołeczne kierownika,
   c. Proces kierowania: planowanie, organizowanie, przewodzenie, kontrolowanie,
   d. Wdrażanie nowych pracowników,
   e. Władza i autorytet,
   f. Style zarządzania a charakter zespołu,
   g. Identyfikacja błędnych przekonań o kierowaniu ludźmi,
   h. Orientacja zadaniowa i orientacja na stosunki międzyludzkie,
   i. Wpływ kierownika na postawy pracownicze,
   j. Delegowanie zadań i wydawanie poleceń.

II Komunikacja:
   a. Podstawy skutecznej komunikacji międzyludzkiej,
   b. Znaczenie przepływu informacji w firmie,
   c. Jak słuchać innych?
   d. Rozwiązywania trudnych sytuacji w czasie rozmowy ,
   e. Mowa ciała,
   f. Bariery komunikacyjne,
   g. Różnice charakterów.

III Asertywność:
   a. Udzielanie negatywnej informacji zwrotnej,
   b. Korygowanie zachowań pracowników,
   c. Dyscyplinowanie,
   d. Asertywne odmawianie pracownikowi,
   e. Kontrolowanie efektów pracy i egzekwowanie poleceń.

IV Motywowanie:
   a. Podstawowe zasady motywowania i ich praktyczne wykorzystanie,
   b. Potrzeby ludzi w organizacji i ich hierarchia,
   c. Motywacja, a dążenia i oczekiwania pracowników,
   d. System kar i nagród,
   e. Chwalenie pracowników,
   f. Znaczenie automotywacji.

V. Prawidłowości rządzące ludzkim zachowaniem:
   a. Uwrażliwienie na problemy natury psychologicznej przy ocenianiu ludzi (efekty, uprzedzenia stereotypy itd),
   b. Zjawiska grupowe (rozproszenie odpowiedzialności, konformizm itd.),
   c. Sposoby wywierania wpływu na innych.

VI. Konflikt:
   a. Kierowanie konfliktem w zespole,
   b. Rodzaje i źródła konfliktów,
   c. Współzawodnictwo i współpraca,
   d. Metody rozwiązywania konfliktów,
   e. Skargi i problemy pracowników.

VII. Stres i wypalenie zawodowe:
   a. Rola emocji w życiu człowieka,
   b. Analiza osobistych stresorów i ustalenie metod przeciwdziałania im,
   c. Najskuteczniejsze techniki radzenia sobie z negatywnymi emocjami,
   d. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

VIII. Mobbing:
   a. Prawne i psychologiczne definicje,
   b. Zachowania mobbingowe,
   c. Typy mobbingu i przebieg zjawiska,
   d. Przyczyny i skutki,
   e. Przeciwdziałanie i regulacje prawne.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zarządzania personelem.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty i dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT